De Eerste Kamer heeft onlangs ingestemd met de maatregelen uit de Wet Werk en Zekerheid (hierna WWZ). Dit betekent dat per 1 januari 2015 de regels met betrekking tot de proeftijd en het concurrentiebeding veranderen. Per 1 juli 2015 wordt de ketenbepaling verkort en gaat het ontslagrecht op de schop. Aangezien het onderwijs diverse cao’s kent, is het belangrijk te onderzoeken welke kansen en beperkingen de nieuwe wet uw cao biedt. In dit bericht treft u de maatregelen aan en hebben we voor u (uit diverse bronnen) opmerkingen verzameld behorend bij diverse cao’s.

Maatregelen WWZ

Per 1 januari 2015

• U mag geen proeftijd meer opnemen in een tijdelijk contract van zes maanden of korter.
• U mag alleen een concurrentiebeding opnemen in een tijdelijk contract als dit noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen.
• Werknemers met een contract van zes maanden of langer moet u uiterlijk een maand van tevoren schriftelijk laten weten of u het contract gaat verlengen en zo ja, onder welke voorwaarden (aanzegtermijn).
• De regels voor de loondoorbetaling bij oproepkrachten worden strenger.

Per 1 juli 2015

• De ketenbepaling wordt verkort. Een werknemer heeft straks al na twee jaar (of drie tijdelijke contracten) recht op een vast dienstverband.
• Er komen twee vaste ontslagroutes die afhankelijk zijn van de reden van het ontslag. Voor ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurend ziekteverzuim moet u straks bij het UWV zijn. Voor ontslag vanwege persoonlijke redenen of een verstoorde arbeidsrelatie kunt u een ontbindingsverzoek indienen bij de kantonrechter.
• U moet aan werknemers die uit dienst treden en een dienstverband van twee jaar of langer hebben gehad een transitievergoeding betalen.
• Er komt een wettelijk scholingsrecht voor werknemers.

Per 1 januari 2016

• De maximale duur van de WW-uitkering wordt geleidelijk verkort van 38 naar 24 maanden.

Opmerkingen Primair Onderwijs:

Huidige ketenregeling: artikel 3.5 (bijzonder onderwijs) en artikel 4.5 (openbaar onderwijs) 2013 (verlengd)
In de huidige cao-bepalingen staat omschreven dat er arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd tot stand is gekomen wanneer arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar met tussenpozen van niet meer dan 3 maanden hebben opgevolgd en een periode van 36 maanden (deze tussenpozen inbegrepen), hebben overschreden. Hiermee is uitdrukkelijk beoogd om af te wijken van artikel 7:668A BW, die een afwijking op alle onderdelen van de wet mogelijk maakt. Het maakt dus niet uit hoeveel contracten binnen deze 3 jaar zijn afgesloten.

Er kan van de ketenbepaling uit de WWZ (zie hierboven) alleen bij cao van het maximale aantal contracten en de maximale duur worden afgeweken als
• de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering dit vereist
• indien het een bestuurder betreft
• het een bedrijfstak betreft waar de ketenbepaling tot onaanvaardbare consequenties zal leiden
• voor leerlingen die een duale opleiding volgen

Wordt bij cao afgeweken dan geldt dat het aantal contracten ten hoogste zes kan worden gesteld in een periode van ten hoogste vier jaar.

Het is mogelijk om bij cao het artikel dat ziet op de ketenregeling buiten toepassing te verklaren voor bepaalde functies die door de minster zijn aangewezen. Helaas heeft overleg tussen de PO-raad en Ministerie van Sociale Zaken uitgewezen dat deze uitzondering niet gaat gelden voor het onderwijs.
Tijdelijke dienstverbanden die nu worden aangegaan
Hoe zit het nu als een medewerker nu een tijdelijke arbeidsovereenkomst krijgt? Is deze medewerker straks na 2 jaar dan automatisch vast in dienst? Dit is niet het geval. Pas als u na ingang van de WWZ een nieuwe arbeidsovereenkomst afsluit, moet rekening worden gehouden met de nieuwe ketenregeling.
Telt dit contract mee?
Ervan uitgaande dat bepaalde constructies volgens de huidige cao niet leiden tot een vast contract, gelden voor nu de volgende stelregels:
• Wanneer u nu een tijdelijk arbeidscontract afsluit dat doorloopt tot na ingang van de nieuwe wet, leidt dat niet tot een vast contract. Ook niet als het gaat om een vierde tijdelijk (of meer) dienstverband of de 24 maanden termijn daarmee wordt overschreden.
• Wanneer u nu een keten van opeenvolgende contracten verbreekt door 3 maanden en een dag tussen tijdelijke arbeidsovereenkomsten te laten, blijft de keten gebroken, ook na ingang van de nieuwe wet. Contracten worden dan niet met terugwerkende kracht alsnog samengeteld, als zij elkaar binnen 6 maanden hebben opgevolgd. Wel geldt dat als u na 1 juli 2015 een nieuw tijdelijk dienstverband afsluit, het voorgaande contract meetelt in de keten als tussen beide contracten een tussenpoos zit van 6 maanden of korter. (bron. POraad)

Opmerkingen Voortgezet Onderwijs:

Aanzegtermijn: de werkgever moet de werknemer uiterlijk een maand voordat een contract voor bepaalde tijd (van zes maanden of langer) afloopt, meedelen of hij het contract wilt voorzetten of niet. Indien een werkgever hieraan niet voldoet, moet hij aan de werknemer een vergoeding betalen die overeenkomst met het loon over de termijnoverschrijding. Let op: deze verplichting geldt naast de verplichting die reeds geldt op basis van de cao VO (artikelen 8.a.2 en 8.b.2)

Vanwege de grote gevolgen van de WWZ is door de sociale partners in de nieuwe cao VO 2014-2015 afgesproken dat een werkgroep zal worden ingesteld, die in kaart moet brengen welke gevolgen de wet voor de CAO VO en de rechtsbescherming van het personeel heeft.

Geldende cao

Hoe de situatie vanaf 1 juli 2015 wordt, is afhankelijk van wat cao-partners afspreken. In het overgangsrecht is geregeld dat cao-partners tot een jaar na 1 juli 2015 de tijd krijgen de cao-bepalingen aan te passen aan de nieuwe regelgeving. Zolang dat niet is gebeurd mag gedurende dat jaar voor wat betreft de tijdelijke contracten nog worden uitgegaan van de geldende cao bepalingen. (bron Verus)

Als u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met Anne-Marie Dijkhorst (adijkhorst@horlings.nl)

Aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend en daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor onjuistheden die onverhoopt in dit artikel kunnen zijn vermeld.

 

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!