Personeelsleden in openbare onderwijsinstellingen hebben op dit moment een ambtelijke aanstelling en vallen onder het ambtenarenrecht. Dat gaat veranderen met de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA). De aanstelling wordt vervangen door een privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst. Het private arbeidsrecht uit het Burgerlijk Wetboek gaat dan gelden. Dit is al zo voor de bijzondere onderwijsinstellingen. Het streven is om de WNRA in te voeren per 1 januari 2020.

Dezelfde regels voor openbaar en bijzonder onderwijs
Om de WNRA te kunnen invoeren, moeten de onderwijswetten, zoals de Wet op het primair onderwijs (WPO), de Wet op de expertisecentra (WEC) en de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO), gewijzigd worden. Deze wijzigingen zijn opgenomen in het wetsvoorstel Wet tot wijzigingen van enige wetten in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs. Dit wetsvoorstel zorgt er ook voor dat personeel in het openbaar onderwijs niet gaat vallen onder de Ambtenarenwet 2017. Dit betekent dat voor personeel in openbare en bijzondere scholen dezelfde regels gaan gelden.

Internetconsultatie
Het wetsvoorstel stond van 29 januari tot en met 12 maart 2018 open voor internetconsultatie. De ministerraad is op 29 juni akkoord gegaan met het wetsvoorstel. De volgende stap is dat het wetsvoorstel voor advies naar de Raad van State wordt gestuurd. Daarna wordt het wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer.

Gevolgen
Leraren op openbare scholen vallen niet langer onder het ambtenarenrecht maar eveneens onder het arbeidsrecht op grond van het Burgerlijk Wetboek. Dat betekent dat werknemers in het openbaar onderwijs niet langer meer worden aangesteld door een eenzijdig aanstellingsbesluit, maar net als andere werknemers op basis van een akte van benoeming of een arbeidsovereenkomst. Op dit moment gelden voor medewerkers in het openbaar en bijzonder onderwijs verschillende regelingen. Zo hebben zij te maken met andere ontslagregels en een andere rechtsgang. Met de nieuwe wet verdwijnen deze verschillen. De Wet werk en zekerheid (Wwz), inclusief ketenregeling en transitievergoeding, gaat dan ook gelden voor het openbaar onderwijs. Ook de cao PO zal aangepast moeten worden. In de cao zijn nu afzonderlijke bepalingen opgenomen voor het openbaar onderwijs ten aanzien van aanstelling, ontslag en vervangingsbeleid.

Meer informatie
Meer informatie over de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs kunt u vinden op de websites van de Rijksoverheid, de PO-Raad en de VO-raad. Informatie over de WNRA kunt vinden op de site www.wnra.nl van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!