Hoe verantwoord je subsidiegelden die door het ministerie van OCW aan een penvoerder zijn verstrekt?

Daarover geeft de oktober-nieuwsbrief Jaarverslaggeving van OCW enige duidelijkheid. Hieruit blijkt allereerst dat het ministerie de penvoerder integraal verantwoordelijk stelt voor uitvoering van de activiteiten en rechtmatige besteding van de subsidie.
Dit betekent dat de penvoerder naast de eigen ontvangsten en bestedingen ook alle ontvangsten en bestedingen van de deelnemende instellingen integraal verantwoordt in ‘Model G’. Een instelling die haar deel van de subsidie ontvangt via de penvoerder, verantwoordt deze echter niet in model G.

Vanwege de inrichtingsvrijheid van de administraties van instellingen kan OCW geen voorschriften geven voor hoe instellingen een en ander verwerken in hun administratie. De nieuwsbrief Jaarverslaggeving van OCW laat een paar vragen onbeantwoord. Zo wordt niet duidelijk of de penvoerder in de staat van baten en lasten alleen de baten en lasten uit de subsidiestroom van haar eigen instelling verantwoordt, of alle baten en lasten uit de subsidiestroom.
Horlings is van mening dat, aangezien het om bedragen gaat die een penvoerder ontvangt voor derden, de penvoerder alleen de eigen baten en kosten in de jaarrekening dient te verantwoorden. Hiermee wijkt de jaarrekening dus af van model G. Hoewel de penvoerder wordt aangemerkt als risicodrager, heeft hij geen recht op het economisch voordeel. Dit omdat vooraf bij de aanvraag is afgesproken welk deel zal toekomen aan de deelnemende schoolbesturen.

Omdat de baten afkomstig zijn van OCW, verantwoordt de penvoerder de baten (dus alleen met betrekking tot de eigen instelling) onder ‘3.1.2.1. Overige subsidies OCW’. Het ontvangende schoolbestuur verantwoordt de baten (ook hier dus alleen de baten van het betreffende bestuur) onder ‘3.1.2.1. Overige subsidies OCW’. Immers, de subsidiebaten zijn afkomstig van OCW en zijn vergelijkbaar met de baten die via het SWV worden ontvangen. Deze worden ook verantwoord als baten OCW.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!