Wat doe je aan het eind van het jaar met nog niet bestede NPO-middelen? Voeg je die aan de reserve toe, of neem je daar een balanspost voor op? De VO-raad heeft haar handreiking over de verantwoording van NPO-gelden recentelijk op dit punt aangepast.
Volgens de regels voor jaarverslaglegging moet, bij lumpsumbekostiging, de ontvangen jaarlijkse normatieve rijksbijdrage in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft, volledig worden verwerkt als bate in de staat van baten en lasten.
De NPO-middelen zijn in het vo ondergebracht binnen de beschikking prestatiebox 2021 SHRM. De verantwoording dient zich dan ook te richten naar het regime van de prestatiebox 2021. Hiervoor geldt een verantwoording op kalenderjaar.
Dit is verwerkt in de handreiking, die daarna is afgestemd met het ministerie van OCW.
De wijze van verantwoording in XBRL is ongewijzigd en hoeft niet tot op de laatste euro nauwkeurig. Met deze verantwoording maken besturen voor de maatschappij inzichtelijk hoe zij hun middelen inzetten. Deze verantwoording valt niet onder een specifieke accountantscontrole en staat uiteindelijk in redelijke verhouding tot de hoeveelheid middelen die het onderwijs tot haar beschikking krijgt.
Via deze link kunt u de handreiking downloaden.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!