Verwerking nieuwe cao-afspraken

Met de nieuwe cao-afspraken – Duurzame inzetbaarheid (waaronder werktijdvermindering senioren) en Levensfasebewust personeelsbeleid – komen binnenkort de Bapo- en de Sop-regeling te vervallen. Daarmee wordt ook het voorschrift ex artikel 4, eerste lid, uit de Regeling op termijn overbodig. De nieuwe cao-afspraken bieden in een beperkt aantal gevallen de mogelijkheid om een spaartegoed op te bouwen dat eerst later tot opname van (doorbetaald) verlof dan wel tot verzilvering (uitbetaling) zal leiden. In dat geval is het daartoe inrichten van een voorziening voor duurzame inzetbaarheid (bij aanwezigheid schattingselement) dan wel het opnemen van een schuld (indien de omvang van het bedrag vaststaat) noodzakelijk, binnen de bepalingen van RJ 271 en RJ 252.
Voor zover en voor zolang de vigerende afspraken in het kader van Bapo en SOP gelden, blijven ook de huidige verantwoordingsvoorschriften op dat punt ongewijzigd van kracht. Dit betekent dat reeds gespaarde verlofuren in het kader van Bapo of SOP (evenals de opbouw van rechten) als periodelast worden opgenomen in het jaar van verzilvering.

Continuïteitsparagraaf

Onlangs is er een vervolg gegeven aan het evaluatieoverleg over de Continuïteitsparagraaf. Daaraan namen alle betrokken partijen (branche organisaties, accountants, Inspectie, DUO en OCW) deel. De Inspectie rapporteerde haar eerste bevindingen van een speciaal thema-onderzoek, dat zij heeft ingesteld naar het jaarverslag 2013. Het overgrote deel van de besturen heeft daarin een continuïteitsparagraaf ook opgenomen. Hierbij valt op dat de kengetallen, de meerjarenbalans en de meerjarenbegroting veelvuldig daarvan deel uit maken. Dit geldt voor alle sectoren. In mindere mate geldt dit voor de overige rapportages in de continuïteitsparagraaf, die gewijd moeten worden aan risicobeheer en de belangrijkste risico’s en maatregelen.
Zoals eerder gemeld zal separaat aan de EFJ-set een opgaveformulier (e-formulier) beschikbaar komen waarop de gegevens uit de Continuïteitsparagraaf kunnen worden opgenomen en aangeleverd. Binnenkort ontvangen alle scholen een nadere, toelichtende brief waarin  de Minister nader ingaat op de verschillende punten die uit de evaluatie naar voren kwamen en wordt aangegeven hoe verder wordt omgegaan met dit onderdeel uit het jaarverslag.
Speciale aandacht krijgt daarbij de samenstelling van de gegevensset, waarover later dit jaar nader zal worden overlegd. Voor het jaarverslag 2014 blijven de inrichtingsvoorschriften onveranderd.

XBRL

De nieuwe taxonomie (versie 9.0) is gereed en op de website van DUO gepubliceerd.
Alle universiteiten, hogescholen en MBO-instellingen, die dat wensen, kunnen een toegangscode aanvragen, waarmee via een portaaltoepassing de jaarcijfers over 2014 in XBRL-format kunnen worden aangeleverd. Als u dat doet, wordt EFJ overbodig.*
Volgend jaar volgt de koppelingsmogelijkheid met uw softwarepakket en een jaar later de directe koppeling system-to-system, waarmee de directe aanlevering van de jaarcijfers mogelijk wordt.
In de sector PO zijn we al vergevorderd met de administratiekantoren en ook met de andere pilotscholen overleggen we dit jaar hoe we kunnen komen tot aanlevering van XBRL-gegevens.

In overleg met de VO-raad gaan we de komende tijd een aantal voorlichtingssessies in het gehele land organiseren om alle besturen en administraties bij te praten over de nieuwe XBRL-methode.

*Zolang XBRL nog niet breed is ingevoerd zal de opgave van WNT-gegevens en de gegevens uit de Continuïteitsparagraaf nog via een separaat e-formulier geschieden.

Bron: Ministerie van OCW, afdeling Jaarverslaggeving

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!