Onderhandelingstermijn cao-po verlengd
Er komt voorlopig geen nieuwe cao voor het primair onderwijs. De AOb en de andere vakbonden zijn met de werkgevers – verenigd in de PO-raad – tot de conclusie gekomen dat er meer tijd nodig is om tot een nieuwe cao-po te komen. De onderhandelingen gaan wel gewoon door. De 0,72 procent loonruimte die is ontstaan door de bij het pensioenakkoord veranderde pensioenregels wordt in 2015 uitgekeerd.

Onderhandelaarsakkoord
Vakbonden en werkgevers hadden met elkaar afgesproken dat er ruim voor 1 juli een onderhandelaarsakkoord moest liggen. Er is gesproken over de veranderende wetgeving rond flexcontracten. Over salarisverhoging na een half decennium nullijn. Over de hoge werkdruk. Op een bepaald moment moet je concluderen dat het niet voor 1 juli gaat lukken. Het onderwijsveld heeft recht op duidelijkheid, zodat ze weten welke afspraken en regels er in het nieuwe schooljaar gelden. Vandaar dat er nu geen nieuwe cao komt.

Loon
Wel is afgesproken om de 0,72 procent loonruimte in een nominaal bedrag van 328 euro voor iedere werknemer uit te keren (voor deeltijders wordt dit bedrag naar rato uitgekeerd). Voor de jaren 2016 en volgende is de vrijval van 0,72 procent structureel beschikbaar voor de loonruimte, naast eventuele andere loonruimte.

Onderhandelingen
De AOb en de overige bonden zullen de onderhandelingen met de PO-raad voortzetten. De lopende cao is door de bonden opgezegd. Dat betekent niet dat de afspraken niet meer gelden: er is een overgangsrecht tot 1 juli 2016. Daarom lopen huidige regels over de inzet van vervangers tot die datum.

Wet werk en zekerheid (WWZ)
Werkgevers die hun zaken nog niet op orde hebben, moeten het komend jaar benutten om hun school alsnog ‘WWZ-proof’ te maken en onder andere de vervanging voor de toekomst goed te regelen. Deze periode willen de bonden met de PO-raad benutten om tot goede afspraken te komen.

Nadere uitleg:
Op 22-12-2014 hebben alle vakbonden de cao primair onderwijs 2014-2015 opgezegd en de PO-raad heeft deze opzegging schriftelijk bevestigd. Doordat de cao is opgezegd, loopt de huidige cao door tot aan het moment dat er een nieuwe cao van kracht wordt. Dit betekent dat de huidige cao doorloopt en schoolbesturen gebruik kunnen maken van het overgangsrecht uit de WWZ.

Ook zonder nieuwe cao moeten schoolbesturen en werknemers zich gaan voorbereiden op de afspraken uit de nieuwe Wet werk en zekerheid (WWZ). De belangrijkste wijzingen op een rij:

 • Overgangsrecht
  Schoolbesturen binnen het bijzonder onderwijs kunnen m.b.t. tijdelijke contracten gebruikmaken van een jaar overgangsrecht voor de ketenregeling.
  De bepaling uit de nieuwe Wet werk en zekerheid (WWZ) dat er maximaal 3 tijdelijke contracten overeengekomen mogen worden in 24 maanden geldt nog niet.
  Dat betekent dat invalkrachten komend schooljaar nog kunnen invallen onder dezelfde voorwaarden als nu. Op 1 juli 2016 vervalt dit overgangsrecht. Tenzij er een cao is die ruimere mogelijkheden biedt, is dan de regeling uit de WWZ direct van toepassing, ook op alle dan lopende arbeidsovereenkomsten.
  Schoolbesturen krijgen dus een jaar extra de tijd om zich voor te bereiden op de ketenregeling uit de WWZ. Het is wel zaak dat zij zo snel mogelijk met die voorbereiding beginnen.
  Er is een concept overgangsregeling die rekening houdt met bovenwettelijke uitkeringen en die mogelijk voorrang heeft op de transitievergoeding. Primair onderwijs valt in beginsel binnen de overgangsregeling.
  Ontslagroutes & RDDF-plaatsing
  Op 1 juli 2015 is er voor schoolbesturen in het bijzonder onderwijs nieuw ontslagrecht van toepassing. Schoolbesturen vragen een opzegvergunning bij UWV (bij ziekte en bedrijfseconomische omstandigheden) of een ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter (bij omstandigheden gelegen in de persoon van de medewerker).
  In het nieuwe ontslagrecht dat vanaf 1 juli 2015 geldt, moeten schoolbesturen het formele besluit nemen tot het plaatsen van medewerkers in het ‘Risico Dragend Deel van de Formatie’ (RDDF-plaatsing) en dit tussen 1 juli 2015 en de zomervakantie communiceren. RDDF-plaatsing gaat volgens de regels van het UWV.
  Openbaar onderwijs
  De bepalingen uit de WWZ ten aanzien van de ketenregeling, nieuw ontslagrecht, de transitievergoeding en de aanzegplicht zijn niet van toepassing op het openbaar onderwijs. De cao-po 2014-2015 blijft voor het openbaar onderwijs ongewijzigd van kracht.
  Huidige cao-po
  De huidige cao-po roept veel vragen, opmerkingen en discussie op. De bonden en de werkgeversorganisatie PO-raad hebben nogmaals uitgesproken dat zij de afspraken uit de cao-po 2014-2015 m.b.t. het overlegmodel, het basismodel en de 40-urige werkweek op de juiste wijze zullen uitdragen.
  Er wordt een werkgroep van werkgevers en werknemers opgericht om scholen die problemen ondervinden bij het organiseren van de pauze te ondersteunen.
  Bekijk op AOb.nl de uitvoerige brochure met vragen en antwoorden over de huidige cao-po.

Hoe nu verder?
De sociale partners zullen de komende tijd verder praten over een cao voor het primair onderwijs. Naast de ontwikkeling van de lonen komen de volgende onderwerpen in ieder geval aan de orde:

Vaste en tijdelijke contracten
Beleid bij collectieve ontslagen
Hoogte, duur en opbouw werkloosheidsuitkeringen
Waardering en indeling directeuren

Bron: Aob

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!