Gezamenlijk aangeboden onderwijs niet belast met btw

Gezamenlijk aangeboden onderwijs niet belast met btw

De Hoge Raad heeft vorig jaar een arrest gewezen dat relevant is voor onderwijsinstellingen die gezamenlijk onderwijs aanbieden. De uitkomst van dit arrest kan aanleiding zijn voor onderwijsinstellingen om op een soortgelijke wijze samenwerking vorm te (gaan) geven. (meer…)

Gezamenlijk aangeboden onderwijs niet belast met btw

Gezamenlijk aangeboden onderwijs niet belast met btw

De Hoge Raad heeft vorig jaar een arrest gewezen dat relevant is voor onderwijsinstellingen die gezamenlijk onderwijs aanbieden. De uitkomst van dit arrest kan aanleiding zijn voor onderwijsinstellingen om op een soortgelijke wijze samenwerking vorm te (gaan) geven. (meer…)

BTW over verhuur kluisjes

BTW over verhuur kluisjes

In het VO komt het vaak voor: er worden kluisjes verhuurd aan leerlingen. In beginsel is de verhuur van deze kluisjes een met BTW belaste prestatie. Als er huur in rekening wordt gebracht, dient er 21 procent BTW over te worden geheven. (meer…)

Samenwerking toch BTW-plichtig?

Samenwerking toch BTW-plichtig?

Er is door de rechtbank in Den Haag onlangs een arrest gewezen inzake BTW-vrijstelling bij samenwerking tussen scholen. Het ging om een stichting voor onderwijs aan kinderen met een verstandelijke beperking die van 1 januari 2014 tot en met 30 september 2014 twee werknemers detacheerde naar een andere stichting. Beide werknemers zijn zonder BTW gedetacheerd. In geschil is of dit juist is. (meer…)

Duidelijkheid over btw-vrijstelling onderwijs ondersteunende diensten

Duidelijkheid over btw-vrijstelling onderwijs ondersteunende diensten

Op de website van de Rijksoverheid staat een rectificatie van het eerdere door het Ministerie van OCW geplaatste bericht over btw-vrijstelling dat op aandringen van het Ministerie van Financiën moest worden verwijderd. Beide ministeries hebben overleg gevoerd naar aanleiding van het ‘VAVO-arrest’ (arrest van de Hoge Raad over de btw-behandeling van een tweetal ROC’s die gezamenlijk opleidingen verzorgen voor het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs) en hebben besloten dat de btw-vrijstelling voortaan ook geldt voor onderwijsondersteunende diensten. (meer…)

Is gemeentelijk leerlingenvervoer een economische activiteit?

Is gemeentelijk leerlingenvervoer een economische activiteit?

De gemeente Borsele verzorgt vervoer voor leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs en heeft daarvoor overeenkomsten gesloten met vervoersbedrijven. Deze bedrijven sturen de gemeente facturen met BTW. Heeft de gemeente recht op teruggaaf van de BTW? Of mag de gemeente de BTW compenseren via het BTW-compensatiefonds? (meer…)