Schoolbesturen met de ambitie om cultuuronderwijs een stevige plaats in het schoolcurriculum te geven kunnen subsidie aanvragen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. De subsidieregeling Professionalisering Cultuuronderwijs PO geeft scholen in het primair onderwijs de kans om cultuuronderwijs een structurele plek in onderwijsaanbod te geven. De subsidieregeling Professionalisering Cultuuronderwijs PO kan door scholen in het primair onderwijs worden ingezet voor visieontwikkeling van besturen, het operationaliseren van deze visie in schoolwerkplannen en het professionaliseren van schoolleiders en leerkrachten.

Aanvragen kunnen tot 1 maart 2016 worden ingediend door schoolbesturen met ten minste 5 aan het project deelnemende locaties of een samenwerkingsverband met ten minste 5 deelnemende locaties. Subsidie kan ingezet worden voor professionaliseringstrajecten op de volgende niveaus:

Bestuursniveau: Het ontwikkelen van een visie op cultuuronderwijs en het verankeren van deze visie in het strategisch beleidskader van het bestuur.

Schoolniveau: Het maken van de vertaalslag van strategisch naar operationeel niveau – bij voorkeur in samenwerking met culturele partners- en het vastleggen daarvan in schoolwerkplannen en activiteitenprogramma’s.

Leerkrachtniveau: De professionalisering van schoolleiders, onderwijsteams, cultuurcoördinatoren, groepsleerkrachten en vakleerkrachten door scholing en coaching gericht op het bevorderen van kennis en competenties om cultuuronderwijs te kunnen geven.

De subsidie bedraagt per locatie maximaal 20.000 euro en per project maximaal 200.000 euro. Een project mag maximaal 24 maanden duren. De aanvrager moet minimaal 50 procent van de projectkosten voor zijn rekening nemen, dit kunnen ook gekapitaliseerde uren zijn. Schoolbesturen die subsidie ontvangen brengen we samen in een leernetwerk om kennis te delen en te vermeerderen.

Bestaat er een relatie met Cultuureducatie met Kwaliteit?

Ja, om de kwaliteit van het cultuuronderwijs op basisscholen te verbeteren werken scholen en culturele instellingen sinds 2013 samen aan het landelijke programmaCultuureducatie met Kwaliteit. De subsidieregeling Professionalisering Cultuuronderwijs PO is onderdeel van dit programma. Een schoolbestuur dat deelneemt aan een project in het kader van de matchingsregeling Cultuureducatie met Kwaliteit moet dit bij de aanvraag bekend maken. De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd mogen niet reeds uit de matchingregeling worden gefinancierd. De activiteiten moeten worden afgestemd met de regionale uitvoerder van Cultuureducatie met Kwaliteit.

Meer informatie

Meer informatie over de wijze waarop u deze subsidie kunt aanvragen en overige voorwaarden/beoordelingscriteria kunt u vinden op de website cultuurparticpatie.nl.

Bron: PO-Raad

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!