Hoeveel eigen vermogen heeft een onderwijsbestuur nodig? Daarvoor heeft de Inspectie van het Onderwijs een formule ontwikkeld. Uit de nieuwe de signaleringswaarde blijkt of instellingen mogelijk bovenmatig (publiek) eigen vermogen hebben. Zodra het (publieke) eigen vermogen van een bestuur boven de signaleringswaarde uitkomt, is dit volgens de inspectie een indicatie dat het bestuur mogelijk teveel eigen vermogen ongebruikt laat. Daarom moeten schoolbesturen zich vanaf verslagjaar 2020 hierover verantwoorden in het jaarverslag.

Volgens de inspectie laten vooral besturen in het primair- en voortgezet onderwijs veel eigen vermogen ongebruikt. Schoolbesturen moeten volgens haar een goed beeld geven van het verhaal achter de cijfers: niet alleen naar de overheid, maar juist ook naar toezichthouders, medezeggenschapsraden, leerlingen en ouders. Zo kan iedereen zien dat het bestuur het geld op de juiste manier inzet voor het onderwijs en dat het niet onnodig ongebruikt blijft.

De inspectie gaat samen met schoolbesturen werken aan het verbeteren van de verantwoording over de reserves van schoolbesturen. Dat gebeurt op de volgende manieren:
● De inspectie stuurt ieder najaar een brief aan schoolbesturen die met hun reserve boven de signaleringswaarde uitkomen. In de brief vraagt de inspectie het bestuur om samen met de interne toezichthouder en medezeggenschapsraad na te gaan welk deel van het eigen vermogen op welke wijze aangewend kan worden voor het onderwijs.
● Vanaf verslagjaar 2020 moeten schoolbesturen de hoogte van hun reserves verantwoorden in het jaarverslag. Dit gebeurt aan de hand van de signaleringswaarde. Vanaf verslagjaar 2021 is de signaleringswaarde opgenomen in het portaal XBRL.
● Het ministerie van OCW vereenvoudigt de bekostigingssystematiek en de communicatie hierover. Daardoor worden de inkomsten voorspelbaarder en wordt het minder noodzakelijk om reserves aan te houden en gemakkelijker om gericht geld te investeren.
● De PO-Raad en VO-raad ontwikkelen een benchmark voor besturen in het primair en voortgezet onderwijs, waarmee gegevens -waaronder de omvang van de reserve- tussen verschillende scholen vergeleken worden. Het doel hiervan is om binnen de sector meer van elkaar te leren.
● Het is zonde als het geld dat de overheid in scholen investeert ongebruikt blijft. In de komende jaren doet het ministerie van OCW daarom onderzoek naar de mogelijkheden om te handhaven als een schoolbestuur de reserves niet kan verantwoorden of deze niet met een duidelijk doel afbouwt.

Als uw schoolbestuur volgens de nieuwe signaleringswaarde mogelijk te veel eigen vermogen heeft, ontvangt uw bestuur dit najaar hierover een brief van de inspectie. Hierin staat wat de inspectie van u verwacht. In deze Kamerbrief staat meer informatie over de signaleringswaarde.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!