Schatkistbankieren

Door onderwijsinstellingen wordt steeds meer gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot Schatkistbankieren. Schatkistbankieren houdt in dat instellingen die een wettelijke taak uitvoeren en hiervoor gelden van het Rijk ontvangen, hun publieke gelden aanhouden bij het ministerie van Financiën. Deelnemende instellingen hebben een eigen rekening-courant bij het ministerie van Financiën. Daarnaast kunnen zij deposito’s en leningen afsluiten.

Sommige overheidsinstellingen moeten verplicht schatkistbankieren. Voorbeelden zijn sociale fondsen en ministeries. Onderwijsinstellingen zijn niet verplicht om deel te nemen, maar mogen vrijwillig schatkistbankieren. Schatkistbankieren is alleen bedoeld voor publieke middelen. Private middelen (> 10% van de totale stroom aan middelen) dienen buiten het schatkistbankieren gehouden te worden.

Bankieren bij de schatkist heeft voor instellingen enkele voordelen. Zo kan de instelling een risicoloos kasbeheer voeren (de Staat staat immers garant) en kan er tegen een zeer laag rentetarief financiering worden aangetrokken. Daarnaast staat het ministerie van OCW garant voor deze leningen als de instelling niet meer aan de betalingsverplichtingen kan voldoen. Vanwege de garantstelling van het ministerie van OCW vindt er echter een (vorm van) kredietbeoordeling plaats wanneer een onderwijsinstelling bij de schatkist wil lenen. In een toetsingsdocument wordt gevraagd naar (toekomstige) kengetallen (zoals solvabiliteit en liquiditeit).

Voor instellingen in het PO en VO is naast goedkeuring van het ministerie van OCW tevens een gemeentegarantie vereist indien de instelling een meerjarige lening voor een huisvestingsproject of een rekening-courantkrediet wil afsluiten. De toetsing door het ministerie van OCW in combinatie met de benodigde gemeentegarantie vormt een drempel om gebruik te maken van schatkistbankieren.

Op dit moment onderzoekt de onderwijsinspectie of PO en VO instellingen verplicht moeten worden om te schatkistbankieren. Dit vanuit de gedachte om alle publieke middelen centraal beschikbaar te hebben. Daarnaast wil men niet dat publieke middelen aangewend worden om bij banken tegen hoge kosten financiering aan te trekken. Bij schatkistbankieren kan dit goedkoper waardoor publiek geld doelmatiger kan worden besteed.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!