De Regeling bekostiging personeel primair onderwijs 2015-2016 is gepubliceerd. Er is circa 40 euro per leerling extra te besteden. Dit heeft deels te maken met het extra geld in de onderwijsbegroting voor 2015 en verder.

De Helpdesk van VOS/ABB legt uit dat gpl-bedragen (gemiddelde personeelslast) en het budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid een stuk hoger zijn dan in de regeling die voor dit schooljaar geldt. ‘De prestatieboxmiddelen vallen flink lager uit nu een deel van dat budget is overgeheveld naar de lumpsum. Dat is dus geen bezuiniging, maar zorgt voor de stijging van de gpl-bedragen en het budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid’, aldus Bloemers.

De wijzigingen in de regeling voor 2015-2016 houden mede verband met de conciërgeregeling, die per 1 augustus 2015 vervalt. Bloemers: ‘Het budget daarvan komt volledig in de lumpsum. Voor de OCW-begroting op macroniveau maakt dat geen verschil, maar wel per schoolbestuur. Maakt een schoolbestuur gebruik van de regeling, dan zal dat bestuur er verlies op lijden. De besturen die er geen gebruik van maken, hebben daarmee wel een hogere lumpsum van 12 tot 13 euro per leerling.’

Fusiecompensatie
De bijzondere bekostiging wegens samenvoeging is helemaal uit de regeling gehaald en in een aparte regeling gezet. ‘De inhoudelijke wijziging is dat er in plaats van de huidige compensatie van vijf jaar met een jaarlijkse afbouw, een volledige compensatie komt van zes jaar lang voor alle fusies die vallen onder deze regeling vanaf 1 augustus 2015.’

Daarbij geldt, zo merkt Bloemers op, dat voor de fusies die vanaf 1 augustus 2012 zijn aangegaan voor de resterende jaren tot en met het zesde jaar na fusie ook nog 100 procent compensatie wordt verkregen. De fusiecompensatie is uitgebreid om in gebieden met demografische krimp samenwerking te bevorderen.

De regeling zal niet permanent zijn, benadrukt Bloemers. ‘De komende vijf jaar is de compensatie optimaal. Fuseren na 1 augustus 2019 brengt minder compensatie met zich mee dan in de jaren daarvoor. Fusies die op 1 augustus 2025 nog recht hebben op geld op grond van de tijdelijke samenvoegingsregeling, stromen vanaf die datum terug in de oude regeling die vijf jaar compensatie geeft.’

Lees meer over de fusiecompensatieregeling.

bron: VOS/ABB

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!