Prestatiebox

De prestatieboxmiddelen zijn specifiek bedoeld om scholen te ondersteunen bij het realiseren van de doelen uit het Sectorakkoord VO:

-Uitdagend onderwijs: meer aandacht en uitdaging voor toptalenten en brede vorming voor alle leerlingen
– De school als lerende organisatie
– Professionalisering en deskundigheidbevordering van leraren
– Professionalisering van schoolleiders en bestuurders
De prestatieboxmiddelen worden in maart aan de scholen verstrekt, via één totaalbedrag van €185 per leerling.Ook de prestatieboxmiddelen voor toptalenten zijn vanaf 2015 opgenomen in dit totaalbedrag per leerling, toptalenten zitten immers op alle niveaus. In latere jaren loopt de prestatiebox structureel op, tot € 302 miljoen in 2018.

Reguliere bekostiging voortgezet onderwijs
In het najaar van 2014 zijn twee regelingen gepubliceerd, waarin de nieuwe (bekostigings-)bedragen van de reguliere personele en materiële bekostiging voor 2015 zijn vastgesteld. In deze bedragen is vanaf 1 januari 2015 een verhoging verwerkt van ongeveer € 122 miljoen. Dit is het gevolg van diverse afspraken en akkoorden.
De personele bekostiging is per saldo verhoogd met € 88 miljoen. Het gaat om de overheveling van de niet-bestede huisvestingsmiddelen uit het Gemeentefonds, de extra middelen voor de inzet van klassenassistenten en de volgende tranche voor de landelijke functiemix (Actieplan Leerkracht). Tegelijkertijd zijn er ook twee bezuinigingen verwerkt die nog stammen uit het eerste kabinet Rutte en is een incidentele ophoging van de bedragen in 2014 (i.v.m. het afsluiten van de cao/vo) vanaf 2015 teniet gedaan om meerjarige doorwerking te voorkomen. De personele bekostiging kan in de loop van 2015 nog wijzigen omdat het kabinet in het voorjaar van 2015 een besluit neemt over de premie- en loonbijstelling. Dat wordt in de Voorjaarsnota bekend gemaakt, daarna kan de personele bekostiging worden bijgesteld.
De  materiële bekostiging is in 2015 verhoogd met € 34 miljoen. Deze middelen zijn bestemd voor kwaliteitsverbetering en prijsontwikkelingen.
Vanaf 1 januari 2015 worden de nieuwe bedragen voor 2015 aan de schoolbesturen betaalbaar gesteld.

Bron: OCW

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!