Nieuws en wetenswaardigheden

rondom financiën in het onderwijs

Personeel

Hulp bij realiseren van banen voor mensen met een arbeidsbeperking

Hulp bij realiseren van banen voor mensen met een arbeidsbeperking

Schoolbesturen kunnen praktische ondersteuning krijgen bij het realiseren van nieuwe banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Het project Baanbrekers van de PO-Raad en VO-raad neemt praktische knelpunten weg die scholen tegenkomen bij het creëren van extra werkplekken.

Schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs onderschrijven doorgaans het doel van de banenafspraak, maar hebben door verschillende knelpunten moeite met het creëren van banen voor deze doelgroep.

De Baanbrekers onderzoeken samen met het betreffende schoolbestuur wat de ideeën en mogelijkheden zijn. Het actieplan dat hieruit voortkomt, is de leidraad waarmee de organisatie samen met de Baanbrekers aan de slag gaat. De Baanbrekers adviseren ook bij de aansturing en begeleiding van de nieuwe collega.

Het ministerie van SZW monitort elk jaar of de sector goed op weg is om het afgesproken aantal gecreëerde banen (25.000 voor de sector overheid) te halen. De afgelopen jaren is het quotumpercentage niet gehaald. Daarop werd een quotumheffing van € 5.000 per niet ingevulde baan van 25,5 uur ingesteld. Dit is voorlopig van de baan: de Eerste Kamer heeft ingestemd met het uitstellen van de heffing tot en met 2021, maar de doelstelling voor 2023 blijft staan. Dat betekent dat scholen en andere werkgevers die vallen onder de sector overheid in een kortere periode dezelfde hoeveelheid banen moet creëren.

U vindt hier meer informatie over het project Baanbrekers.

 

ABP verstrekt datum indiensttreding voor jubileum-voorziening

Ter bepaling van de voorziening voor jubilea is de indiensttredingsdatum in het onderwijs een belangrijke factor. Deze datum is vaak lastig vast te stellen omdat het niet gaat om de datum dat de medewerker in dienst kwam bij de instelling, maar om diens eerste aanstelling in het onderwijs.
Deze informatie is alleen bekend bij het pensioenfonds. Wij waren altijd in de veronderstelling dat alleen de betreffende medewerker deze informatie kon opvragen. Het is echter zo dat het ABP een diensttijdenoverzicht kan leveren per bestuur. Dit verzoek moet wel met reden omkleed worden aangevraagd door voorzitter van het College van Bestuur. De GMR moet bovendien met het verzoek akkoord gaan.

ABP verstrekt datum indiensttreding voor jubileum-voorziening

ABP verstrekt datum indiensttreding voor jubileum-voorziening

Ter bepaling van de voorziening voor jubilea is de indiensttredingsdatum in het onderwijs een belangrijke factor. Deze datum is vaak lastig vast te stellen omdat het niet gaat om de datum dat de medewerker in dienst kwam bij de instelling, maar om diens eerste aanstelling in het onderwijs.
Deze informatie is alleen bekend bij het pensioenfonds. Wij waren altijd in de veronderstelling dat alleen de betreffende medewerker deze informatie kon opvragen. Het is echter zo dat het ABP een diensttijdenoverzicht kan leveren per bestuur. Dit verzoek moet wel met reden omkleed worden aangevraagd door voorzitter van het College van Bestuur. De GMR moet bovendien met het verzoek akkoord gaan.

Meer banen voor mensen met arbeidsbeperking

Er moet meer vaart komen in het creëren van banen voor mensen met een arbeidsbeperking, vinden de PO-Raad en VO-raad. Deze raden hebben samen met andere overheidssectoren een bestuursakkoord gesloten met minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) en staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken).

In het Sociaal Akkoord van 2013 is afgesproken dat werkgevers (markt en overheid) 125.000 extra banen realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Het bestuursakkoord moet hier meer vaart in brengen. Hierin is afgesproken dat er op 1 juni 2019 een werkagenda komt met acties die de overheids- en onderwijssectoren zelfstandig, of in samenwerking met anderen, ondernemen voor het realiseren van banen voor deze doelgroep.

De PO-Raad en VO-raad zijn in het kader van deze werkagenda begonnen met het project Baanbrekers. Dit project moet schoolbesturen die nieuwe banen willen creëren, op weg helpen. Schoolbesturen vinden het lastig om passende banen te creëren. Het project Baanbrekers helpt bij het oplossen van praktische knelpunten die hierbij kunnen meespelen. Het gaat bijvoorbeeld over functiecreatie, het vinden van passende kandidaten voor een functie, het organiseren van de begeleiding, meer inzicht in beschikbare middelen en beschikbare ondersteuning.

 

Meer banen voor mensen met arbeidsbeperking

Meer banen voor mensen met arbeidsbeperking

Er moet meer vaart komen in het creëren van banen voor mensen met een arbeidsbeperking, vinden de PO-Raad en VO-raad. Deze raden hebben samen met andere overheidssectoren een bestuursakkoord gesloten met minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) en staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken).

In het Sociaal Akkoord van 2013 is afgesproken dat werkgevers (markt en overheid) 125.000 extra banen realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Het bestuursakkoord moet hier meer vaart in brengen. Hierin is afgesproken dat er op 1 juni 2019 een werkagenda komt met acties die de overheids- en onderwijssectoren zelfstandig, of in samenwerking met anderen, ondernemen voor het realiseren van banen voor deze doelgroep.

De PO-Raad en VO-raad zijn in het kader van deze werkagenda begonnen met het project Baanbrekers. Dit project moet schoolbesturen die nieuwe banen willen creëren, op weg helpen. Schoolbesturen vinden het lastig om passende banen te creëren. Het project Baanbrekers helpt bij het oplossen van praktische knelpunten die hierbij kunnen meespelen. Het gaat bijvoorbeeld over functiecreatie, het vinden van passende kandidaten voor een functie, het organiseren van de begeleiding, meer inzicht in beschikbare middelen en beschikbare ondersteuning.

Weer beschikbaar: de lerarenbeurs

Leraren die verder willen professionaliseren, kunnen tot en met 30 juni 2019 een lerarenbeurs aanvragen. Met dit geld kunnen bevoegde leraren een bachelor- of masteropleiding of een postinitiële masteropleiding volgen. Ook een premaster- of schakelprogramma dat voorafgaat aan een universitaire masteropleiding, komt in aanmerking. De werkgever van de leraar krijgt subsidie om een vervanger aan te stellen.

De lerarenbeurs bestaat uit een vergoeding voor collegegeld, studiemiddelen en reiskosten. Daarnaast kan de werkgever subsidie krijgen om de studerende leraar studieverlof te geven. De lerarenbeurs is een voorwaardelijke gift. Om de beurs te houden, moet de leraar minimaal 15 studiepunten per studiejaar halen.

De lerarenbeurs kan worden aangevraagd in Mijn DUO.

In aanmerking komen mensen met onderwijsbevoegdheid óf leraren in het hbo met minimaal een bachelordiploma. Ontvangers van de beurs werken, of werkten de afgelopen twaalf maanden, bij een bekostigde school of orthopedagogisch didactisch centrum, eventueel met een tijdelijk- of invalcontract. Zzp’ers komen niet in aanmerking. Aanvragers moeten minimaal 20% van hun werktijd lesgeven, inclusief voorbereiding en nakijkwerk. Deze laatste voorwaarde geldt niet voor intern begeleiders, zorgcoördinatoren, remedial teachers en ambulant begeleiders.

Weer beschikbaar: de lerarenbeurs

Weer beschikbaar: de lerarenbeurs

Leraren die verder willen professionaliseren, kunnen tot en met 30 juni 2019 een lerarenbeurs aanvragen. Met dit geld kunnen bevoegde leraren een bachelor- of masteropleiding of een postinitiële masteropleiding volgen. Ook een premaster- of schakelprogramma dat voorafgaat aan een universitaire masteropleiding, komt in aanmerking. De werkgever van de leraar krijgt subsidie om een vervanger aan te stellen.

De lerarenbeurs bestaat uit een vergoeding voor collegegeld, studiemiddelen en reiskosten. Daarnaast kan de werkgever subsidie krijgen om de studerende leraar studieverlof te geven. De lerarenbeurs is een voorwaardelijke gift. Om de beurs te houden, moet de leraar minimaal 15 studiepunten per studiejaar halen.

De lerarenbeurs kan worden aangevraagd in Mijn DUO.

In aanmerking komen mensen met onderwijsbevoegdheid óf leraren in het hbo met minimaal een bachelordiploma. Ontvangers van de beurs werken, of werkten de afgelopen twaalf maanden, bij een bekostigde school of orthopedagogisch didactisch centrum, eventueel met een tijdelijk- of invalcontract. Zzp’ers komen niet in aanmerking. Aanvragers moeten minimaal 20% van hun werktijd lesgeven, inclusief voorbereiding en nakijkwerk. Deze laatste voorwaarde geldt niet voor intern begeleiders, zorgcoördinatoren, remedial teachers en ambulant begeleiders.

Geld voor professionalisering in kaart gebracht

Goede leraren zijn de sleutel naar goed onderwijs. Het is dan ook belangrijk dat zij kunnen blijven bouwen aan hun competenties. Dat geldt ook voor schoolleiders. Zowel de politiek als de sector voortgezet onderwijs hebben de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan kwaliteitsverbetering in het onderwijs.
Voor de professionalisering van onderwijspersoneel zijn verschillende geldpotjes beschikbaar. Daar kunnen onderwijsinstellingen, maar ook individuele docenten en onderwijsmedewerkers gebruik van maken. Om u hierbij te helpen, heeft Voion een actueel overzicht gemaakt van de mogelijkheden.

De website van Voion biedt een overzicht van de mogelijkheden. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen algemene financieringsmiddelen die aan scholen beschikbaar worden gesteld; en subsidies waar onderwijspersoneel individueel aanspraak op kan maken, zoals de Lerarenbeurs, de Promotiebeurs en enkele Europese subsidiemogelijkheden.

 

Eén wet voor ‘openbaar’ en ‘bijzonder’ personeel

Eén wet voor ‘openbaar’ en ‘bijzonder’ personeel

Over een klein jaar, op 1 januari 2020, treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) in werking. Vanaf die datum vallen werknemers van besturen in het openbaar primair en voortgezet onderwijs niet meer onder het ambtenarenrecht, maar onder het private arbeidsrecht op grond van het Burgerlijk Wetboek.

Voor schoolbesturen in het bijzonder onderwijs en voor samenwerkingsscholen en -besturen verandert er niets.

De nieuwe wet leidt ertoe dat de Wet werk en zekerheid (Wwz) en het Burgerlijk Wetboek gaan gelden voor het openbaar onderwijs. Dit zal grote gevolgen hebben; zo gaan de ketenregeling en het BW-ontslagrecht ook voor het openbaar onderwijs gelden. In de toekomst moet het UWV of de kantonrechter eerst toestemming geven voor het ontslag. Wel moet de werkgever, net als nu al in het openbaar onderwijs, een in de cao genoemde grond voor het ontslag hebben.

Door de nieuwe wet wordt de (eenzijdige) aanstelling van zittende medewerkers automatisch omgezet in een (tweezijdige) arbeidsovereenkomst. Met ambtenaren die na 1 januari 2020 in dienst treden, wordt een arbeidsovereenkomst gesloten. De bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek over arbeidsovereenkomsten gaan gelden. De Wet Werk Zekerheid (WWZ) wordt ook van toepassing op het openbaar onderwijs.

De gedachte achter de nieuwe Wet normalisering rechtspositie ambtenaren is, dat de arbeidsverhoudingen bij de overheid gelijk moeten zijn aan die in het bedrijfsleven.

 

Eén wet voor ‘openbaar’ en ‘bijzonder’ personeel

Eén wet voor ‘openbaar’ en ‘bijzonder’ personeel

Over een klein jaar, op 1 januari 2020, treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) in werking. Vanaf die datum vallen werknemers van besturen in het openbaar primair en voortgezet onderwijs niet meer onder het ambtenarenrecht, maar onder het private arbeidsrecht op grond van het Burgerlijk Wetboek.

Voor schoolbesturen in het bijzonder onderwijs en voor samenwerkingsscholen en -besturen verandert er niets.

De nieuwe wet leidt ertoe dat de Wet werk en zekerheid (Wwz) en het Burgerlijk Wetboek gaan gelden voor het openbaar onderwijs. Dit zal grote gevolgen hebben; zo gaan de ketenregeling en het BW-ontslagrecht ook voor het openbaar onderwijs gelden. In de toekomst moet het UWV of de kantonrechter eerst toestemming geven voor het ontslag. Wel moet de werkgever, net als nu al in het openbaar onderwijs, een in de cao genoemde grond voor het ontslag hebben.

Door de nieuwe wet wordt de (eenzijdige) aanstelling van zittende medewerkers automatisch omgezet in een (tweezijdige) arbeidsovereenkomst. Met ambtenaren die na 1 januari 2020 in dienst treden, wordt een arbeidsovereenkomst gesloten. De bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek over arbeidsovereenkomsten gaan gelden. De Wet Werk Zekerheid (WWZ) wordt ook van toepassing op het openbaar onderwijs.

De gedachte achter de nieuwe Wet normalisering rechtspositie ambtenaren is, dat de arbeidsverhoudingen bij de overheid gelijk moeten zijn aan die in het bedrijfsleven.

 

Horlings Onderwijs Accountants

Bezoekadres
Kon. Wilhelminaplein 30
1062 KR Amsterdam

Contact:
Charles Rabe
Partner
E: crabe@horlings.nl
T: +31 (0)20 5700 200
W: Horlings-onderwijsaccountants.nl

Uw gegevens aanpassen?

Wij gaan uiteraard zorgvuldig en transparant met uw gegevens om. Zo kunt u hier op ieder moment de door u opgegeven gegevens inzien, muteren en aanvullen. Dat gaat veilig via uw geverifieerd emailadres.

CONTACT

BEZOEKADRES

Koningin Wilhelminaplein 30

1062 KR Amsterdam