Nieuws en wetenswaardigheden

rondom financiën in het onderwijs

Overige

‘Meer geld nodig voor aanpak lerarentekort’

‘Meer geld nodig voor aanpak lerarentekort’

De grote steden en hun schoolbesturen vragen minister Slob om 60 miljoen euro bij te dragen voor de aanpak van het lerarentekort. De schoolbesturen uit Amsterdam, Den Haag en Rotterdam presenteerden in januari 2020 hun noodplannen. Rotterdam denkt € 20,8 miljoen nodig te hebben; Den Haag € 16,7 miljoen; Amsterdam € 22,3 miljoen.

De noodplannen bevatten maatregelen die direct ingezet kunnen worden. Er is aandacht voor het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs en het behouden van leraren in kwetsbare wijken. Vooral scholen waar sprake is van leerlingen met een potentiële onderwijsachterstand, krijgen hun vacatures niet vervuld.

Eerder liet minister Slob weten dat hij 9 miljoen euro extra uittrekt om in de vijf grote steden meer zij-instromers beter te kunnen begeleiden. Ook gaat hij bekijken of wet- en regelgeving kan worden versoepeld zodat scholen bijvoorbeeld andere lestijden kunnen aanhouden en anders met bevoegdheden kunnen omgaan. De schoolbesturen vinden dit echter niet toereikend.

 

 

‘AVG snel en goed uitgevoerd’

‘AVG snel en goed uitgevoerd’

Scholen en hun besturen krijgen een compliment van OCW: het ministerie vindt dat zij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) snel en goed hebben uitgevoerd.

Het ministerie is ook positief over de Aanpak IBP (informatiebeveiliging en privacy) van de PO-Raad, VO-raad en Kennisnet. Zij noemt dit ‘een handig instrument’ voor het inrichten van IBP op school. Dat geldt bijvoorbeeld voor het regelen van de rechten van betrokkenen, waarvoor scholen verantwoordelijk zijn. Versie 2.0 van de ‘Handreiking rechten betrokkenen’ beschrijft deze rechten − en wat scholen precies moeten regelen.

Het kan hierbij gaan om leerlingen, ouders of medewerkers van de school. Door de AVG hebben zij meer rechten gekregen. Dit gaat bijvoorbeeld om het recht op inzage van de persoonsgegevens of om correctie van gegevens. Ook gaat het over het recht om te worden vergeten of om gegevens mee te nemen naar een andere school. Met deze nieuwe rechten van betrokkenen is het gemakkelijker om controle te houden over persoonsgegevens.

De nieuwe versie van de handreiking gaat ook in op de informatieplicht van scholen. Een school moet ouders van leerlingen (tot 18 jaar) op de hoogte houden van vorderingen en schoolprestaties. Het verschil tussen het recht op inzage en deze informatieplicht wordt tevens uitgelegd.

In bepaalde situaties moeten scholen zelf beoordelen wat de beste reactie is. Zo lijkt het niet nodig om aan ouders melden dat een leerling staat te zoenen in het fietsenhok. Maar als die leerling in het verleden contacten heeft gehad met loverboys, is dat misschien wel verstandig, aldus het ministerie. De handreiking gaat in op de vraag in welke gevallen de school beter geen gegevens kan delen met ouders of derden, of een verzoek om inzage kan weigeren.

‘AVG snel en goed uitgevoerd’

‘AVG snel en goed uitgevoerd’

Scholen en hun besturen krijgen een compliment van OCW: het ministerie vindt dat zij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) snel en goed hebben uitgevoerd.

Het ministerie is ook positief over de Aanpak IBP (informatiebeveiliging en privacy) van de PO-Raad, VO-raad en Kennisnet. Zij noemt dit ‘een handig instrument’ voor het inrichten van IBP op school. Dat geldt bijvoorbeeld voor het regelen van de rechten van betrokkenen, waarvoor scholen verantwoordelijk zijn. Versie 2.0 van de ‘Handreiking rechten betrokkenen’ beschrijft deze rechten − en wat scholen precies moeten regelen.

Het kan hierbij gaan om leerlingen, ouders of medewerkers van de school. Door de AVG hebben zij meer rechten gekregen. Dit gaat bijvoorbeeld om het recht op inzage van de persoonsgegevens of om correctie van gegevens. Ook gaat het over het recht om te worden vergeten of om gegevens mee te nemen naar een andere school. Met deze nieuwe rechten van betrokkenen is het gemakkelijker om controle te houden over persoonsgegevens.

De nieuwe versie van de handreiking gaat ook in op de informatieplicht van scholen. Een school moet ouders van leerlingen (tot 18 jaar) op de hoogte houden van vorderingen en schoolprestaties. Het verschil tussen het recht op inzage en deze informatieplicht wordt tevens uitgelegd.

In bepaalde situaties moeten scholen zelf beoordelen wat de beste reactie is. Zo lijkt het niet nodig om aan ouders melden dat een leerling staat te zoenen in het fietsenhok. Maar als die leerling in het verleden contacten heeft gehad met loverboys, is dat misschien wel verstandig, aldus het ministerie. De handreiking gaat in op de vraag in welke gevallen de school beter geen gegevens kan delen met ouders of derden, of een verzoek om inzage kan weigeren.

 

‘Zorg dat het privacybeleid echt gaat leven’

‘Zorg dat het privacybeleid echt gaat leven’

Scholen kunnen hun privacybeleid een stevige basis geven door personeelsleden hier daadwerkelijk bij te betrekken. Samen met het management kunnen zij bekijken waar de risico’s zitten en welke vragen er leven. Het management moet niet alleen controleren of scholen zich aan de richtlijnen houden, maar personeel hiertoe ook inspireren. Verder moeten scholen zich realiseren dat informatiebeveiliging en privacy (IBP) nooit klaar zijn. Ze moeten zichzelf steeds blijven afvragen of zij de juiste dingen doen.

Deze tips komen van Mieke Engelbertink, informatiemanager bij Dynamiek Scholengroep. Zij waarschuwde in een vraaggesprek voor de website van de PO-Raad voor bepaalde commerciële partijen, die pretenderen met allerlei portals en systemen IBP te kunnen regelen. ‘IBP regel je niet met een systeem, dat moet tussen de oren van mensen komen’, aldus Engelbertink. Zij wijst scholen op de gratis Aanpak IBP van Kennisnet, de PO-Raad en VO-raad: ‘Meer is niet nodig.’

Scholen zijn wettelijk verplicht de IBP te regelen. De aanpak IBP helpt hen op weg, zodat zij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) goed kunnen naleven.

 

 

‘Zorg dat het privacybeleid echt gaat leven’

‘Zorg dat het privacybeleid echt gaat leven’

Scholen kunnen hun privacybeleid een stevige basis geven door personeelsleden hier daadwerkelijk bij te betrekken. Samen met het management kunnen zij bekijken waar de risico’s zitten en welke vragen er leven. Het management moet niet alleen controleren of scholen zich aan de richtlijnen houden, maar personeel hiertoe ook inspireren. Verder moeten scholen zich realiseren dat informatiebeveiliging en privacy (IBP) nooit klaar zijn. Ze moeten zichzelf steeds blijven afvragen of zij de juiste dingen doen.

Deze tips komen van Mieke Engelbertink, informatiemanager bij Dynamiek Scholengroep. Zij waarschuwde in een vraaggesprek voor de website van de PO-Raad voor bepaalde commerciële partijen, die pretenderen met allerlei portals en systemen IBP te kunnen regelen. ‘IBP regel je niet met een systeem, dat moet tussen de oren van mensen komen’, aldus Engelbertink. Zij wijst scholen op de gratis Aanpak IBP van Kennisnet, de PO-Raad en VO-raad: ‘Meer is niet nodig.’

Scholen zijn wettelijk verplicht de IBP te regelen. De aanpak IBP helpt hen op weg, zodat zij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) goed kunnen naleven.

Zo besteed je leermiddelen aan

Zo besteed je leermiddelen aan

Besturen in het vo en po investeren veel geld in leermiddelen. Scholen vallen, omdat ze gefinancierd worden door de overheid, onder de aanbestedingsplicht. Het aanbesteden van leermiddelen is vaak een flinke klus waar veel bij komt kijken. Schoolbesturen verliezen die handigheid vaak ook weer, omdat ze meestal maar eens in de vier à vijf jaar aanbesteden.

Om die reden hebben Kennisnet en SIVON samen met schoolbesturen ervaringen en best practices op een rij gezet. Deze kunnen schoolbesturen helpen bij hun aanbesteding. De best practices besteden aandacht aan de verschillende fases van aanbesteding: de voorbereiding door de school; verkenning van de markt; inrichting van de aanbesteding; formulering van de vraag met behulp van een Programma van Eisen (PvE); voorwaarden in de aanbesteding; en contractmanagement.

U vindt alle tips in de publicatie ‘Best practices voor het aanbesteden van leermiddelen’.

Zo besteed je leermiddelen aan

Zo besteed je leermiddelen aan

Besturen in het vo en po investeren veel geld in leermiddelen. Scholen vallen, omdat ze gefinancierd worden door de overheid, onder de aanbestedingsplicht. Het aanbesteden van leermiddelen is vaak een flinke klus waar veel bij komt kijken. Schoolbesturen verliezen die handigheid vaak ook weer, omdat ze meestal maar eens in de vier à vijf jaar aanbesteden.

Om die reden hebben Kennisnet en SIVON samen met schoolbesturen ervaringen en best practices op een rij gezet. Deze kunnen schoolbesturen helpen bij hun aanbesteding. De best practices besteden aandacht aan de verschillende fases van aanbesteding: de voorbereiding door de school; verkenning van de markt; inrichting van de aanbesteding; formulering van de vraag met behulp van een Programma van Eisen (PvE); voorwaarden in de aanbesteding; en contractmanagement.

U vindt alle tips in de publicatie ‘Best practices voor het aanbesteden van leermiddelen’.

Seminar op 14 januari: save the date!

Hoofden van de financiële afdeling/controllers en hoofden van HRM/personeelszaken, opgelet! U bent samen van harte welkom op een seminar op dinsdagmiddag 14 januari 2020. Op de agenda staan twee onderwerpen die voor u beiden interessant zijn.

Horlings verzorgt een update over de wet- en regelgeving met betrekking tot de jaarrekeningcontrole, met accent op personeel-gerelateerde onderwerpen.

Organisatie-adviesbureau My Mind Farm verzorgt een presentatie gericht op het terugdringen van ziekteverzuim door het verbeteren van het werk/leefklimaat en onderhandelingsvaardigheden.
Tijdens de borrel na afloop is er gelegenheid tot ontmoeting en netwerken. Noteert u de datum alvast? In onze nieuwsbrief van begin november krijgt u meer informatie over het programma en de mogelijkheid tot inschrijven.

Checklist voor btw-positie commissaris

Na een recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie (arrest van 13 juni 2019, zaak C-420/18) is de btw-positie van een commissaris/ toezichthouder onduidelijk. Volgens het Europese Hof verricht een lid van een RvC niet zelfstandig een economische activiteit, als hij:

– weliswaar op geen enkele wijze hiërarchisch ondergeschikt is ten aanzien van het bestuur of de RvC,

– maar noch in eigen naam, noch voor eigen rekening, noch onder zijn eigen verantwoordelijkheid handelt,

– maar handelt voor rekening en onder de verantwoordelijkheid van diezelfde raad,

– en evenmin het economische bedrijfsrisico draagt, aangezien hij een vaste vergoeding ontvangt die niet afhankelijk is van zijn deelname aan vergaderingen of van zijn feitelijk gewerkte uren.

De staatssecretaris heeft inmiddels, naar aanleiding van Kamervragen over dit onderwerp, aangegeven dat het arrest naar zijn mening onvoldoende duidelijkheid biedt om een algemene, voor iedere toezichthouder geldende beleidslijn in een beleidsbesluit vast te leggen. Pas na uitspraak van de Nederlandse Hoge Raad in een lopende andere zaak (betreffende btw-belastbaarheid van vacatiegelden) gaat de staatssecretaris opnieuw na of het mogelijk is om de btw-plicht van toezichthouders te verduidelijken in een beleidsbesluit.

Om nu succesvol te kunnen stellen dat er geen sprake is van btw-ondernemerschap zal moeten worden nagegaan of de positie van een commissaris/toezichthouder vergelijkbaar is met die van het RvT-lid uit de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Om dit na te gaan kunnen de volgende vragen* worden doorlopen:

1. Kan de commissaris de aan de RvC toegekende bevoegdheden individueel en op persoonlijke titel uitoefenen?
2. Kan de commissaris persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor schade aan derden bij de uitoefening van het commissariaat?
3. Wordt de commissariaatsvergoeding vastgesteld aan de hand van daadwerkelijke deelname aan vergaderingen of gewerkte uren?
4. Kan taakverwaarlozing ertoe leiden dat de commissariaatsvergoeding lager wordt vastgesteld?
5. Doet de commissaris investeringen, zoals de aankoop van een computer, om de functie van commissaris uit te kunnen oefenen?

Indien alle bovenstaande vragen met ‘nee’ kunnen worden beantwoord, is de betreffende commissaris/toezichthouder niet (langer) aan te merken als ondernemer voor de btw (op grond van de uitkomst van het Europese arrest). Wanneer de bovenstaande vragen echter met zowel ‘ja’ als ‘nee’ worden beantwoord is de btw-positie minder duidelijk.

Indien u nog vragen heeft over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met onze belastingadviseur Sander Gardebroek, sgardebroek@horlings.nl of 020 570 02 80.

* Deze vragenlijst verscheen eerder in de SDU-uitgave ‘belastingzaken’ in een artikel van de hand van mevrouw mr. Carola van Vilsteren.

Seminar op 14 januari: save the date!

Seminar op 14 januari: save the date!

Hoofden van de financiële afdeling/controllers en hoofden van HRM/personeelszaken, opgelet! U bent samen van harte welkom op een seminar op dinsdagmiddag 14 januari 2020. Op de agenda staan twee onderwerpen die voor u beiden interessant zijn.

Horlings verzorgt een update over de wet- en regelgeving met betrekking tot de jaarrekeningcontrole, met het accent op personeel-gerelateerde onderwerpen.

Organisatie-adviesbureau My Mind Farm richt verzorgt een presentatie gericht op het terugdringen van ziekteverzuim door het verbeteren van het werk/leefklimaat en onderhandelingsvaardigheden.

Tijdens de borrel na afloop is er gelegenheid tot ontmoeting en netwerken. Noteert u de datum alvast? In onze nieuwsbrief van begin november krijgt u meer informatie over het programma en de mogelijkheid tot inschrijven.

 

 

Horlings Onderwijs Accountants

Bezoekadres
Kon. Wilhelminaplein 30
1062 KR Amsterdam

Contact:
Charles Rabe
Partner
E: crabe@horlings.nl
T: +31 (0)20 5700 200
W: Horlings-onderwijsaccountants.nl

Uw gegevens aanpassen?

Wij gaan uiteraard zorgvuldig en transparant met uw gegevens om. Zo kunt u hier op ieder moment de door u opgegeven gegevens inzien, muteren en aanvullen. Dat gaat veilig via uw geverifieerd emailadres.

CONTACT

BEZOEKADRES

Koningin Wilhelminaplein 30

1062 KR Amsterdam