Sommige schoolbesturen hebben een voorzichtige bestedingscultuur en houden te ruime reserves aan. De PO-Raad wil dit terugdringen met behulp van een benchmark voor financiële reserves.

De PO-Raad analyseerde de financiële situatie van dertig schoolbesturen, gerelateerd aan hun grootte en de kans op onverwachte financiële tegenvallers. Zij concludeerde dat 17 procent mogelijk te rijk is. Van deze besturen was 13 procent juist te arm of had een onverantwoord kleine buffer.

De voorzichtigheid bij het uitgeven van geld door te rijke besturen heeft mede te maken met onzekerheid over de ontwikkeling van de bekostiging door de jaren heen. Krimp en passend onderwijs, inclusief de hiermee gepaard gaande verevening, zorgen voor onvoorspelbaarheid. Daar komt de doelmatigheidskorting nog bij die het primair onderwijs al jaren boven het hoofd hangt. Bovendien is vaak pas gaandeweg het schooljaar duidelijk hoeveel geld besturen te besteden hebben.

De PO-Raad overlegt met ministerie van OCW en de VO-raad over de ontwikkeling van een benchmark overhead en vermogenspositie. Daarnaast wordt samen met OCW gewerkt aan vereenvoudiging van de bekostiging. De PO-Raad gaat bovendien scholen, besturen, intern toezichthouders en medezeggenschapsraden helpen bij verdere deskundigheidsbevordering op financieel terrein. Daarom ontvangen onze klanten bij het accountantsverslag 2018 vast een eerst aanzet voor een benchmark.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!