Aanbestedingswet

Nieuwe aanbestedingswet

Per 1 april 2013 is de nieuwe aanbestedingswet van kracht geworden. Belangrijkste veranderingen voor de stichting zijn:

  • De wet bevat een deel dat betrekking heeft op alle opdrachten die worden aanbesteed, dus ook de opdrachten die niet Europees aanbesteed hoeven te worden, omdat ze qua omvang onder de drempelbedragen blijven. Hierdoor moet de stichting bij elke opdracht schriftelijk kunnen motiveren welk type aanbestedingsprocedure er wordt gebruikt en wie wordt toegelaten.
  • Het is lastiger geworden om opdrachten samen te voegen. Uitgangspunt van de nieuwe wet is dat geclusterde opdrachten in beginsel in percelen verdeeld moeten worden. Voor schoonmaak van de gebouwen geldt bijvoorbeeld dat deze niet meer als één opdracht in de markt mag worden gezet, om dat kleine schoonmaakbedrijven dan geen kans meer maken. Wel mag er één geclusterde aanbesteding worden georganiseerd, welke is verdeeld in verschillende percelen waardoor er meer aanbieders gelegenheid hebben om mee te kunnen doen.

We adviseren u de huidige inkoopprocedure te evalueren en te bezien in hoeverre deze procedure uit hoofde van deze nieuwe wet aanpassing behoeft.