Sinds 2008 berust het financiële toezicht op het onderwijs bij de Inspectie. Eén van de onderdelen van dat financiële toezicht is het toezicht op de financiële continuïteit: de vraag of een schoolbestuur/instelling financieel gezond is aan haar financiële verplichtingen kan voldoen.

Dit toezicht, dat deel uitmaakt van het geïntegreerd toezicht, vindt risicogericht plaats. Op grond van een analyse van de financiële gegevens uit de jaarrekening, de continuïteitsparagraaf uit het jaarverslag of eventueel signalen, bepaalt de inspectie of de positie van de instelling nader moet worden onderzocht. Bij de analyse gebruikt de inspectie ter detectie van de risico’s een set kengetallen.

Deze kengetallen zijn nadrukkelijk geen normen waaraan schoolbesturen moeten voldoen. Het onderschrijden van een norm leidt niet automatisch tot aangepast financieel toezicht en het behalen van de norm leidt omgekeerd niet automatisch tot het opheffen van aangepast financieel toezicht als daar sprake van is. De bepaling van aangepast financieel toezicht vindt plaats in de vorm van een uitvoeriger onderzoek waarbij veel meer aspecten in ogenschouw worden genomen.

De set kengetallen waar de inspectie gebruik van maakt, geldt voor alle schoolbesturen. Niettemin zijn er, afhankelijk van de context waarin zij opereren, verschillen in het belang van de kengetallen en de te gebruiken grenswaarden voor de signalering. In het onderstaande overzicht wordt dat duidelijk gemaakt.

    Omschrijving                                      Signalingswaarden

  • Solvabiliteit 2                                        < 0,3
  • Liquiditeit                                              Funderend onderwijs < 0,75, Mbo + ho < 0,5
  • Huisvestingsratio                                  Funderend onderwijs < 0,10, Mbo + ho < 0,15
  • Weerstandsvermogen                          < 0,05
  • Rentabiliteit                                           driejarig < 0, tweejarig < -0,05, éénjarig < -0,10

Deze lijst met kengetallen geldt voor de analyses van jaarverslagen van schoolbesturen vanaf jaarverslag 2015 en vervangt eerdere lijsten, alsmede de signaleringswaarden vermeld in de beleidsregel financieel toezicht po en vo. Voor samenwerkingsverbanden zijn kengetallen in ontwikkeling.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!