Sportbeoefening door niet-leden bij organisaties zonder winstoogmerk zal ook onder de vrijstelling van btw gaan vallen. Dat is te danken aan een uitbreiding van de btw-vrijstelling vanaf 1 januari 2019. Wij adviseren onderwijsinstellingen die hun gymlokalen ter beschikking stellen, om eens goed te kijken naar deze nieuwe regeling.
De toepassing van de verruimde btw-vrijstelling heeft verder als gevolg dat er geen recht op aftrek bestaat voor bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties, aanvullende voorzieningen en materialen.

Op basis van overgangsrecht is bepaald dat er geen beperking geldt voor het recht op vooraftrek van btw als de aanvang van de bouw van een sportaccommodatie plaatsvindt vóór 2019 en deze accommodatie volgens de regels van 2018 bestemd is om voor btw-belaste doeleinden te worden gebruikt. Daarnaast hoeft geen herzienings-btw te worden (terug-)betaald voor een bestaande (on)roerende zaak als gevolg van de nieuwe sportvrijstelling.
Vanaf 1 januari 2019 worden gemeenten gecompenseerd door middel van een nieuwe specifieke uitkering sport (SPUK). Bij investeringen in 2019 dient de aanvraag voor 1 december 2018 te zijn ingediend.

Bouw, onderhoud en beheer
Voor overige exploitanten van sportaccommodaties zonder winstoogmerk, waaronder mogelijk ook onderwijsorganisaties vallen, gaat het ministerie van VWS vanaf 2 januari 2019 de ‘Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties’ openstellen. Exploitanten van sportaccommodaties zonder winstoogmerk kunnen vanaf die datum subsidie aanvragen voor de bouw, het onderhoud en beheer van sportaccommodaties die in 2019 of later in gebruik worden genomen. Ook komen investeringen in, en het onderhoud van sportmaterialen in aanmerking. Deze subsidie bedraagt 20% van de gemaakte kosten. Daarnaast is er een aanvullende subsidie van 15% voor maatregelen ten bate van energie-besparing en toegangelijkheid. Voorbeelden zijn investeringen in LED-verlichting, zonnepanelen, warmtepompen en trapliften.

De belangrijkste voorwaarden van deze subsidieregeling:

 • De regeling is uitgesloten voor beroepssport.
 • De subsidiabele activiteiten beginnen vanaf 1 januari 2019.
 • De activiteiten worden alleen gesubsidieerd door deze regeling. Deze kan dus niet worden gecombineerd met andere subsidies en/of aftrek van voorbelasting op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968
 • De subsidieaanvraag bedraagt minimaal € 5.000 en maximaal € 2.500.000 per kalenderjaar. 
 • Subsidie wordt voor maximaal drie jaar verstrekt.
 • De subsidieontvanger moet ervoor zorgen dat de gesubsidieerde sportaccommodatie gedurende 10 jaren na afloop van de subsidieperiode ter beschikking blijft voor amateursport.

Wat is nog meer van belang bij deze subsidieregeling?

 • Bij het verstrekken van deze subsidie wordt een onderscheid gemaakt in bedragen tot €  25.000, van € 25.000 tot € 125.000 en subsidiebedragen vanaf € 125.000.
  De subsidie tot € 25.000 wordt zonder voorafgaande verlening direct vastgesteld. De aanvraag moet binnen twaalf maanden na voltooiing van de activiteiten zijn ingediend.
 • Indien het subsidiebedrag tussen de € 25.000 en € 125.000 ligt, kan subsidie worden aangevraagd binnen twaalf maanden na afloop van de activiteiten. Het is ook mogelijk om bevoorschotting te ontvangen.
 • Wanneer de subsidie € 125.000 of meer bedraagt, moet deze voor aanvang van de subsidiabele activiteiten worden aangevraagd. Daarna dient er na de periode waarvoor subsidie wordt aangevraagd, een vaststelling te worden ingediend en een financieel verslag ter verantwoording worden aangeleverd.
 • Het subsidiebudget voor het jaar 2019 bedraagt € 87.000.000.
 • Het budget wordt verdeeld op basis van het first come first serve principe. De regeling vervalt per 1 januari 2024.

 

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!