In de juli versie van het Onderwijsaccountantsprotocol 2014 is een voorbeeld opgenomen van een informatievere controleverklaring voor jaarrekeningen in het onderwijs. In deze voorgestelde verklaring staat inhoudelijke informatie over de overwegingen van de accountant en de kernpunten van de controlewerkzaamheden. Het zal pas bij het definitieve  Onderwijsaccountantsprotocol 2014 duidelijk zijn welke informatie zal worden verstrekt en voor welke instellingen deze nieuwe verklaring van toepassing zal zijn.

Vindt u dit een verbetering? Zou u nog meer informatie willen door middel van de verklaring of krijgt u nu al voldoende informatie uit andere communicatie van uw accountant?

U kunt hier onder uw mening achter laten.

 

“Controleverklaring inzake de jaarrekening
• Algemeen
• Voorbeeld goedkeurende controleverklaring
Algemeen
1 juli 2014
Als de instellingsaccountant op grond van zijn bevindingen een andere dan een
goedkeurende verklaring afgeeft, moet hij een afwijkende tekst hanteren. Het feit
dat hij een andere dan een goedkeurende verklaring heeft afgegeven moet hij
vermelden op het zogenoemde Aanbiedingsformulier, dat bij de indiening van de
jaarrekening bij DUO moet worden gebruikt.
Ook geeft de instellingsaccountant op het Aanbiedingsformulier aan of er een
afzonderlijk rapport van bevindingen is opgesteld.
Als de instellingsaccountant een andere dan een goedkeurende verklaring afgeeft,
dan sluit hij voor wat betreft de oordeelsparagraaf aan bij de teksten van hoofdstuk
1 van de “Controle en Overige Standaarden” (deel Voorbeeldteksten), uitgegeven
door de NBA.
Indien het bevoegd gezag rijksbekostiging ontvangt voor meerdere sectoren op
grond van meerdere wetten, dan wordt in de controleverklaring verwezen naar de
wetten, op grond waarvan dan een jaarrekening aan het Ministerie wordt verstrekt.
Om de signalerende functie van de accountant richting het maatschappelijk verkeer
te vergroten wordt van de instellingsaccountant gevraagd gebruik te maken van een
controleverklaring waarin meer informatie is opgenomen. Deze is als voorbeeld
opgenomen.
Voorbeeld goedkeurende controleverklaring
1 juli 2014
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: Opdrachtgever ( indien van toepassing Raad van Toezicht noemen)
Verklaring betreffende de jaarrekening
Ons oordeel
Naar ons oordeel*) geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van … (naam entiteit)**) per 31 december 2014
en van het resultaat over 2014 in overeenstemming met de Regeling
jaarverslaggeving onderwijs en de Beleidsregels toepassing WNT.
Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten
en balansmutaties over 2014 in alle van materieel belang zijnde aspecten voldoen
aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat de bedragen in
overeenstemming zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen
bepalingen, zoals vermeld in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het
onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2014.
Wat wij hebben gecontroleerd
Wij hebben de (in dit verslag/rapport opgenomen) jaarrekening 2014 van … (naam
entiteit)**) te … (statutaire vestigingsplaats) gecontroleerd. Deze jaarrekening
bestaat uit de balans per 31 december 2014 en de staat van baten en lasten over
2014 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde
grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op
basis van onze controle, als bedoeld in … ***). Wij hebben onze controle uitgevoerd
in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden, het onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2014 en de
Beleidsregels toepassing WNT, exclusief het Controleprotocol WNT. Onze
verantwoordelijkheden onder deze standaarden worden nader beschreven in de
paragraaf Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening.
Wij zijn onafhankelijk van … (naam entiteit)**), zoals bepaald in de Verordening op
de gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA) en de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en hebben voldaan aan onze verantwoordelijkheden zoals voorgeschreven in deze
voorschriften.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en
geschikt is als basis voor ons oordeel.
De kernpunten van onze controle
De kernpunten van onze controle zijn die aangelegenheden die, in onze
professionele oordeelsvorming, het meest belangrijk waren tijdens onze controle van
de jaarrekening. Deze aangelegenheden zijn een selectie uit de zaken die wij met de
Raad van Toezicht hebben gecommuniceerd, maar vormen geen volledige weergave
van alles wat wij met hen hebben besproken.
Onze controlewerkzaamheden met betrekking tot deze aangelegenheden zijn
opgezet in het kader van onze controle van de jaarrekening als geheel. Wij geven
geen afzonderlijk oordeel over deze individuele aangelegenheden. Ons oordeel over
de jaarrekening is niet aangepast als gevolg van de hieronder beschreven
kernpunten.
Kernpunt 1
Kernpunt 2
Kernpunt 3
Onze bevindingen met betrekking tot de continuïteitsveronderstelling
De jaarrekening van … (naam entiteit)**) is opgesteld op basis van de
continuïteitsveronderstelling. De toepassing van deze veronderstelling is passend
tenzij het bestuur****) het voornemen heeft om de entiteit te liquideren of de
bedrijfsactiviteiten te beëindigen dan wel hiervoor geen realistisch alternatief heeft.
In het kader van onze controle van de jaarrekening kunnen wij ons verenigen met
de toepassing door het bestuur****) van de continuïteitsveronderstelling bij het
opmaken van de jaarrekening van de entiteit.
Het bestuur****) heeft geen onzekerheid van materieel belang geïdentificeerd die
gerede twijfel kan doen ontstaan over het vermogen van de entiteit om haar
bedrijfsactiviteiten in continuïteit voort te zetten. Daarom worden er geen
onzekerheden van deze aard in de jaarrekening van … (naam entiteit)**) vermeld.
Op basis van onze controle van de jaarrekening van de entiteit, hebben ook wij een
dergelijke onzekerheid van materieel belang niet geïdentificeerd.
Echter, nog het bestuur****), noch de accountant kan het vermogen van de
entiteit om haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit voor te zetten garanderen.
Onze verantwoordelijkheden en de verantwoordelijkheden van het
bestuur****) en de Raad van Toezicht*****)
De respectievelijke verantwoordelijkheden zijn uiteengezet in de bijlage bij deze
controleverklaring.
Wij zijn verplicht met de Raad van Toezicht*****) te communiceren over, onder
andere, de geplande reikwijdte en timing van de controle en significante
bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele
significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Wij zijn ook verplicht om aan de Raad van Toezicht*****) te bevestigen dat wij de
relevante ethische voorschriften betreffende onafhankelijkheid hebben nageleefd, en
om met hen, alle relaties en andere zaken, die redelijkerwijs onze afhankelijkheid
kunnen beïnvloeden, te communiceren en, indien van toepassing, over de daarmee
verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.
Verklaring betreffende het jaarverslag en de overige gegevens
Op basis van de wettelijke verplichtingen onder Titel 9 Boek 2 BW betreffende onze
verantwoordelijkheid om te rapporteren over het jaarverslag en de overige
gegevens vermelden wij:
• dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het
onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen,
overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de door Titel 9 Boek 2
BW vereiste overige gegevens zijn toegevoegd.
• dat het jaarverslag voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is
met de jaarrekening.
Tenslotte vermelden wij dat het jaarverslag voldoet aan de in de in de relevante
wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in paragraaf 2.2.3
Jaarverslag van het onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2014.
Plaats, datum
Naam accountantspraktijk
…. (naam accountant)
Bijlage bij de controleverklaring
Verantwoordelijkheden van het bestuur****) en de Raad van
Toezicht*****) voor de jaarrekening
Het bestuur****) van de entiteit is verantwoordelijk voor het opmaken en het
getrouw weergeven van de jaarrekening , in overeenstemming met de Regeling
jaarverslaggeving onderwijs en de Beleidsregels toepassing Wet normering
bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), en voor het
opstellen van het jaarverslag, in overeenstemming met de Regeling
jaarverslaggeving onderwijs. Het bestuur****) is ook verantwoordelijk voor de
financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en
balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming dienen te zijn
met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. Het
bestuur****) is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die
het bestuur****) noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de
naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. De Raad van
Toezicht*****) is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces
van financiële verslaggeving van … (naam entiteit)**)
Onze verantwoordelijkheid voor de controle van de jaarrekening
Onze controle heeft tot doel om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat
de jaarrekening als geheel geen afwijking van materieel belang bevat als gevolg van
fraude of fouten en om een oordeel te geven op basis van onze controle. Een
redelijke mate van zekerheid is een hoge mate van zekerheid, maar biedt geen
Pagina 31 van 86Concept
garantie dat eventuele materiele afwijkingen altijd worden ontdekt bij een controle
die in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het
onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2014 en de Beleidsregels toepassing WNT is
uitgevoerd. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en worden
van materieel belang geacht indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze,
afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed zullen zijn op de economische beslissingen
die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen.
Bij een controle die in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden,
het onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2014 en de Beleidsregels toepassing
WNT wordt uitgevoerd passen wij gedurende de gehele planning en uitvoering van
de controle professionele oordeelsvorming toe en hebben wij een professioneel
kritische instelling. Daarnaast omvat onze controle:
• Het identificeren en inschatten van risico’s dat de jaarrekening afwijkingen
van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten, het selecteren
van controlewerkzaamheden naar aanleiding van deze risico’s en het
uitvoeren ervan, en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en
geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico dat een afwijking van
materieel belang als gevolg van fraude niet wordt ontdekt is groter dan het
risico als gevolg van fouten, aangezien bij fraude sprake kan zijn van
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties
vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing.
• Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de
controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn
in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een
oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de
entiteit.
• Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor
financiële verslaggeving en de redelijkheid van de door het bestuur
gemaakte schattingen en de daarmee samenhangende toelichtingen in de
jaarrekening.
• Het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de
jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen, en of de jaarrekening
een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.
• Het evalueren van de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria.
• Het verkrijgen van voldoende en geschikte controle-informatie met
betrekking tot de financiële informatie en bedrijfsactiviteiten van … (naam
entiteit)**) om een oordeel te geven over de jaarrekening.
Wij zijn verantwoordelijk voor de aansturing van, het toezicht op en de uitvoering
van de groepscontrole. Wij blijven zelf eindverantwoordelijk voor ons oordeel.
******)
*) Indien niet wordt voldaan aan de WNT/RJ660.305 vervalt de optie van een goedkeurend
getrouwheidsoordeel.
**) Ingeval van een school zonder zelfstandige rechtspersoonlijkheid in de sector PO of een
gemeentelijke school in de sector VO vervangen door ‘de gemeentelijke scho(o)l(en) voor
(primair)(voortgezet) onderwijs zonder zelfstandige rechtspersoonlijkheid van de gemeente ..
(naam gemeente)’
***) Opnemen het geen van toepassing is:
– artikel 171, lid 4 van de Wet op het primair onderwijs
– artikel 157, lid 4 van de Wet op de expertisecentra
– artikel 18, lid 3 van het Bekostigingsbesluit W.V.O.
– artikel 2.5.3, lid 4 van de Wet educatie en beroepsonderwijs
– artikel 2.9, lid 3 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.
Pagina 32 van 86Concept
****) Ingeval van een school zonder zelfstandige rechtspersoonlijkheid in de sector PO
’bestuur’ vervangen door ‘College van Burgemeester en Wethouders’ (eenmaal met de
toevoeging ‘van gemeente … (naam gemeente)’)
Ingeval van een zelfstandige of gemeentelijke school in de sector VO ‘bestuur’ vervangen door
‘bevoegd gezag’.
*****) Voor een instelling op grond van WPO, WEC of WVO Raad van Toezicht vervangen
door intern toezichthouder of intern toezichthoudend orgaan (zoals bedoeld in WPO artikel
17a, 17b en 17c, WEC artikel 28g, 28h en 28i en WVO artikel 24d, 24e en 24e1)
******) Alleen opnemen indien van toepassing.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!