Schoolbesturen in het primair- en voortgezet onderwijs kunnen een beroep doen op de nieuwe Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort. Dat moeten zij wel collectief doen, als partners in de regio. Tenminste een derde van de besturen van de in een regio gevestigde scholen voor voortgezet onderwijs moet deelnemen aan de aanvraag. Zij moeten een gezamenlijk plan van aanpak maken, waarin zij vermelden wat zij in 2019 gaan doen om het lerarentekort in hun regio terug te dringen. Onder een regio valt overigens niet het grondgebied van de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.

De overheid heeft voor dit doel € 9 miljoen uitgetrokken. Dit bedrag zal gelijkelijk worden verdeeld tussen het po en vo.

De bedoeling is dat activiteiten zich richten zich op de kwantitatieve en kwalitatieve personeelstekorten. Ook kan gedacht worden aan activiteiten die gericht zijn op de totstandbrenging of versterking van samenwerking in de regio voor het wegwerken van een lerarentekort. De subsidie is niet bedoeld voor de verhoging van salarissen of de inhuur van extra onderwijspersoneel.

Voorwaarde voor toekenning is dat er sprake is van cofinanciering. De cofinanciering bedraagt ten minste één derde deel van de subsidiabele kosten.

Plannen met bijbehorende begroting kunnen worden ingediend van 15 januari tot en met 31 augustus 2019. Meer details over de subsidieregeling zijn te vinden op de website Rijksoverheid.nl.

Wie advies wil inwinnen over het maken van een plan van aanpak voor deze subsidieaanvraag, kan terecht bij het VOION. Deze organisatie kan u ook in contact brengen met andere schoolbesturen en partijen in uw regio.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!