Een nieuwe rekentool geeft bestuurders, schoolleiders, raden van toezicht, medezeggenschapsraden en leraren inzicht in de indicatieve herverdeeleffecten van de vereenvoudigde bekostiging. De tool is ontwikkeld door het ministerie van OCW en de VO-raad.

Voor deze tool is een voorlopige doorrekening gemaakt van het vereenvoudigde bekostigingsmodel. Zo krijgen gebruikers een idee van wat de vereenvoudiging betekent voor alle schoolbesturen. Voor de doorrekening is gebruik gemaakt van data van de bekostiging 2017 en de leerlingentelling van 1 oktober 2016.

De nieuwe bekostiging wordt bepaald door vier parameters:

  • een zelfde prijs voor leerlingen in de onderbouw en de bovenbouw van het algemeen vormend onderwijs: ongeveer € 6.800;
  • een zelfde prijs voor leerlingen in het praktijkonderwijs en leerlingen in de bovenbouw van het voorbereidend beroepsonderwijs: ongeveer € 7.700;
  • een vaste voet per hoofdvestiging: ongeveer €220.000;
  • een vaste voet per permanente nevenvestiging: ongeveer €170.000.

De hoogte van de parameters is indicatief en kan de komende jaren nog wijzigen.

Tool geeft indicatie

De werkelijke hoogte van de vier parameters wordt zo dicht mogelijk bij de werkelijke ingangsdatum bepaald. Hiervoor worden de meest recente gegevens gebruikt. De voorlopige doorrekening in de tool zal afwijken van de werkelijke hoogte van de parameters. Dit komt door wijzigingen in de leerlingaantallen, het aantal vestigingen en het totale beschikbare budget. Daardoor zullen ook de nieuwe bekostiging en de herverdeeleffecten per schoolbestuur afwijken.

Alleen basisbekostiging

De vereenvoudiging van de bekostiging betreft alleen de basisbekostiging in het voortgezet onderwijs. Dit betekent een herverdeling in het model van:

  • de lumpsumbekostiging voor personeel en exploitatie;
  • het budget voor de regeling spreidingsnoodzaak;
  • en de oude vaste budgetten voor lom-mlk en het lesmateriaal.

Er is geen herverdeling van het budget voor leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs aan scholen; en aanvullende regelingen zoals het leerplusarrangement, internationaal onderwijs en de Functiemix Randstadregio’s vo. Deze twee laatstgenoemde budgetten worden wel getoond in de totale hoogte van de bekostiging.

U vindt de tool hier.

 

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!