Scholen in het primair en voortgezet onderwijs hebben de 150 miljoen euro, die vorig jaar extra is uitgetrokken voor meer (jonge) leraren, goed gebruikt. Dat zei staatssecretaris Dekker in het Kamerdebat op 27 mei 2015 over de financiën voor funderend onderwijs.

Zowel de staatssecretaris als de oppositie vinden het cruciaal dat jonge talentvolle docenten behouden blijven voor het onderwijs. De VO-raad onderschrijft deze ambitie van harte. Dit was ook de reden dat de VO-sector in het Nationaal Onderwijsakkoord de 150 miljoen heeft laten opnemen voor dit doel. Het geld was hard nodig om, na jaren van bezuinigingen, deze jonge docenten voor het onderwijs te behouden. De oppositie uitte ernstige twijfels over de exacte besteding door scholen. De PvdA heeft aangekondigd een motie in te dienen over de manier waarop deze middelen zijn ingezet voor jonge docenten.

Bekijk de regeling bijzondere en aanvullende bekostiging jonge docenten

De staatssecretaris wees in het debat erop dat ook de Kamer ermee heeft ingestemd deze middelen regelluw toe te kennen. Hij komt in oktober met een arbeidsmarktmonitor met een nadere analyse. De VO-raad komt binnenkort met een onderzoek onder de leden naar besteding van de € 65 miljoen, het VO-aandeel in de € 150 miljoen.

Deze verantwoordingsvraag stond in een breder kader, waarin de kamer opnieuw benadrukte dat lumpsum leidt tot bestedingsvrijheid wat leidt tot een plicht om te verantwoorden. Deze vraag van de politiek naar transparantie en verantwoording wordt in de VO-sector opgepakt. Openbaarmaking van het jaarverslag en jaarrekening van een school is een van de voornemens voor de governance code die de VO-raad ontwikkelt. In juni zal de VO-raad hier nader over berichten.

Breed kamerdraagvlak voor vereenvoudiging bekostiging

Er is breed draagvlak bij de Kamer voor de voorstellen voor vereenvoudiging van de bekostiging. De herverdeeleffecten waartoe die vereenvoudiging zal leiden, zijn deels gewenst, maar moeten niet te groot uitpakken en ook niet te snel hun beslag krijgen. Er dient dus een goede overgangsregeling te komen. Versterking van de positie en de financiële deskundigheid van de medezeggenschapsraad is een nadrukkelijk aandachtspunt in de verdere uitwerking waarbij de staatssecretaris vooral met de VO-raad praat omdat scholen zelf verantwoordelijk zijn voor een goede besteding van de middelen. Dekker zal daarnaast ook andere partijen zoals de vakbonden betrekken.

Bron: VO-raad

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!