Publicatie jaarverslag: in elk geval op de website

Publicatie jaarverslag: in elk geval op de website

Het staat nu ook formeel vast: onderwijsinstellingen zijn wettelijk verplicht om hun jaarverslag openbaar te maken, in ieder geval op hun website. Deze verplichting is vastgelegd in hoofdstuk 660 van de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs van het Ministerie van OC&W. Dit document regelt de jaarverslaggeving van onderwijsinstellingen over boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2008.
De verplichting om het jaarverslag te publiceren vloeit voort uit de actualisering van de deugdelijkheidseisen voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Publicatie op de eigen website van de onderwijsinstelling maakt het jaarverslag niet alleen toegankelijk voor de buitenwereld, maar maakt het ook eenvoudiger voor de inspectie om hierop toezicht te houden.

DUO ziet fouten in de jaarrekeninggegevens

DUO ziet fouten in de jaarrekeninggegevens

DUO meldt goed en slecht nieuws. De aanlevering van jaarrekeninggegevens
via haar nieuwe portaal loopt al goed. Maar de organisatie ziet ook dat bepaalde fouten veel worden gemaakt. Zij komt daarom met de volgende tips.
● In de jaarverantwoordingsrapportages kunt u zowel de geconsolideerde jaarrekening als de enkelvoudige jaarrekening invullen. Als u alleen een enkelvoudige jaarrekening hebt, vult u alleen de pagina’s van de enkelvoudige jaarrekening in. U slaat de pagina’s van de geconsolideerde jaarrekening over.
● De aparte WNT-rapportage is niet voor onderwijsbesturen; zij verantwoorden de WNT in de jaarverantwoordingsrapportage.
● Enkele onderwerpen in de jaarverantwoordingsrapportage hebben verloopoverzichten, zoals de materiële vaste activa en de langlopende schulden. Als u een verloopoverzicht invult, vul het dan helemaal in: dus de beginstand, het verloop én de eindstand.
● In de jaarverantwoordingsrapportages zouden de cijfers in de kolom huidig van de Balans en de Staat van Baten en Lasten in de Continuïteitsparagraaf overeen moeten komen met de cijfers van het huidige jaar in de Balans en de Staat van Baten en Lasten. Hier zijn mogelijk alleen afrondingsverschillen te zien.

Controle van bijzondere bekostiging in het po

Controle van bijzondere bekostiging in het po

De Inspectie van het Onderwijs controleert in het tweede halfjaar van 2022 of scholen in het primair onderwijs de bijzondere bekostiging in 2022 voor bepaalde categorieën leerlingen terecht hebben ontvangen. Het gaat om een specifiek onderzoek dat ook in 2020 en 2021 heeft plaatsgevonden. De uitkomsten kunnen gevolgen hebben voor de bekostiging.
De controle heeft betrekking op de bijzondere bekostiging voor schipperskinderen, internationaal georiënteerd basisonderwijs, opvang asielzoekerskinderen in procesopvanglocaties en gezinslocaties, leerlingen met een ernstige meervoudige beperking, materiële instandhouding brancardliften in het (voorgezet) speciaal onderwijs, materiële instandhouding schoolbaden in het (voorgezet) speciaal onderwijs, culturele minderheden in het speciaal basisonderwijs en (voorgezet) speciaal onderwijs, en de beloning van leraren die les geven op een school waar voortgezet speciaal onderwijs wordt verzorgd met het uitstroomprofiel vervolgonderwijs.
Verder kijkt de inspectie naar het ongeoorloofd verzuim van leerlingen tussen de eerste schooldag van schooljaar 2021-2022 en de teldatum 1 oktober 2021.
Het gat om een steekproef; de inspectie controleert slechts een deel van de scholen. Hiervoor maken inspecteurs een afspraak met de scholen. De bevindingen worden gedeeld met de school. Daarna stelt de inspectie een definitief rapport op, dat wordt verstuurd naar de school en het bestuur. Omdat bij het onderzoek persoonsgebonden leerlingengegevens zijn betrokken, wordt het rapport niet openbaar gemaakt. Als de uitkomsten van het onderzoek gevolgen hebben voor de bekostiging, wordt dit vermeld in de afrondingsbrief.

Snel een VOG voor Oekraïens onderwijspersoneel

Snel een VOG voor Oekraïens onderwijspersoneel

Dankzij een spoedprocedure kan Oekraïens onderwijspersoneel sneller aan een VOG komen. Er zijn veel Oekraïense leraren nodig, gezien de grote toestroom van ontheemde kinderen uit Oekraïne. Op verschillende plekken in het land worden nieuwkomersscholen uitgebreid of tijdelijke onderwijsvoorzieningen opgezet, onder andere met de inzet van Oekraïens onderwijspersoneel. Dankzij overleg met Dienst Justis kunnen Oekraïense leraren sneller door de aanvraagprocedure voor een Verklaring Omtrent het Gedrag.
De aanvraag van een VOG kan digitaal, schriftelijk via de gemeente of handmatig. Bij een digitale aanvraag zet de werkgever de aanvraag klaar en dient de beoogd werknemer de aanvraag vervolgens digitaal in bij Justis. Dit gaat het snelst en heeft de voorkeur, maar kan alleen als de persoon in kwestie DigiD en iDEAL heeft.
Een schriftelijke aanvraag via de gemeente is alleen mogelijk als de persoon al is ingeschreven bij diezelfde gemeente en een burgerservicenummer (BSN) heeft. Als de beoogde werknemer nog niet is ingeschreven bij de gemeente, moet de aanvrager het aanvraagformulier handmatig invullen en mailen naar Justis.

Kritiek Tweede Kamer en minister op besteding NPO-gelden

Kritiek Tweede Kamer en minister op besteding NPO-gelden

Verschillende politieke partijen, uit de oppositie en coalitie, zijn kritisch over de besteding van de NPO-gelden, zo bleek tijdens een debat in de Tweede Kamer. Zij stelden vragen over de opbrengsten, verantwoording en inhuur van commerciële partijen. Ook minister Wiersma vindt dat er meer zicht moet komen op de besteding van onderwijsgeld en de onderwijsresultaten.
Zo zei Kamerlid Paul (PvdA) dat zij meer zicht wil op de effectiviteit van de maatregelen die met NPO-geld zijn genomen. “Er zijn aanwijzingen dat geld is uitgegeven aan onbewezen methoden”, aldus het Kamerlid. Diverse partijen, waaronder de SP en PvdA, hebben moeite met de inhuur van commerciële bureaus. De VVD wil de rol van deze bureaus beperken. De minister beloofde met meer cijfers te komen in het najaar.
Wiersma ziet een dilemma. “Aan de ene kant wil ik recht doen aan hoe wij ons onderwijs organiseren, met vrijheid en autonomie. Aan de andere kant wil ik er zeker van zijn dat het onderwijsgeld goed wordt besteed.”
De ChristenUnie vond dat het ook belangrijk is om vertrouwen te hebben in het onderwijsveld. D66 benadrukte dat uit het cohortonderzoek ook blijkt dat veel gelden wél goed besteed zijn en dat dit is terug te zien in de resultaten. “Een deel van wat is bereikt is wel merkbaar in de scholen, maar niet meetbaar.”
Wiersma wil kritisch kijken naar de manier waarop er eisen zijn gesteld aan de NPO-gelden en bespreekt met de Algemene Rekenkamer hoe dit beter kan worden geregeld bij de plannen rondom de basisvaardigheden. De minister: “De kwaliteit van ons onderwijs verslechtert al jaren, daarom wil ik ook dat het geld dat beschikbaar is ook beschikbaar blijft. En dat wij dit gebruiken voor het verstevigen van de basis.” Hij vindt een stapeling van subsidiegelden niet ideaal voor het onderwijs. “We moeten kijken hoe wij dit in de gewone bekostiging beter kunnen regelen. Daarover ben ik in gesprek met de Algemene Rekenkamer.”

Uitleg over vereenvoudigde bekostiging

Uitleg over vereenvoudigde bekostiging

Vanaf januari 2023 zal de bekostiging van het primair onderwijs een stuk eenvoudiger van opzet zijn. Hiertoe is besloten omdat het huidige systeem als complex, sturend en lastig voorspelbaar werd gezien. Op 9 juni 2022 wordt het startschot gegeven voor de vereenvoudiging van de bekostiging. Tijdens een ochtendprogramma in Nijkerk, dat begint om 9.30 uur, lichten OCW, DUO en de PO-Raad de veranderde bekostiging toe. Bezoekers krijgen de gelegenheid om verdiepingssessies bij te wonen over verschillende aspecten van dit onderwerp. Er is volop gelegenheid om vragen te stellen. Aanmelden voor deze ochtend kan hier.