Heeft u zonnepanelen aangeschaft? Dien dan op tijd uw teruggaafverzoek btw in!

Heeft u zonnepanelen aangeschaft? Dien dan op tijd uw teruggaafverzoek btw in!

Sinds 1 januari 2019 moet een belastingplichtige die aanspraak wil maken op teruggaaf van omzetbelasting, binnen zes maanden na afloop van het jaar waarin het recht op teruggaaf is ontstaan een verzoek indienen bij de inspecteur om te worden uitgenodigd tot het doen van aangifte. Tot die datum gold een dergelijke tijdsdrempel niet voor het aanvragen van een aangiftebiljet waarbij de aangifte leidde tot een teruggave van omzetbelasting.

In de praktijk zien wij dat mensen vaak lang wachten met het terugvragen van btw. Mogelijk heeft de leverancier of aannemer (bij nieuwbouw) hen niet op de deadline voor indiening van het teruggaveverzoek gewezen. De beperking van de teruggavetermijn betekent dat, wanneer er in 2019 is geïnvesteerd, vóór 1 juli 2020 een verzoek tot registratie voor de btw bij de Belastingdienst moet zijn gedaan.

Is het recht op teruggaaf van btw ontstaan in een kalenderjaar vóór 2019, dan geldt er overgangsrecht. Er is dan, ongeacht het jaar waarin de zonnepanelen zijn aangeschaft, nog tot 1 juli 2019 de mogelijkheid om de btw terug te vragen.

Omzetgerelateerde vrijstelling van btw per 2020

Omzetgerelateerde vrijstelling van btw per 2020

De huidige kleineondernemersregeling (KOR) voor de btw verandert per 1 januari 2020. Wie zich voor 20 november 2019 aanmeldt bij de Belastingdienst, kan vanaf 1 januari 2020 de nieuwe omzetgerelateerde vrijstelling voor ondernemers van omzetbelasting (OVOB) toepassen.

Deze regeling, bedoeld voor ondernemers, kan ook van toepassing zijn voor scholen. Sander Gardebroek, belastingadviseur bij Horlings, legt uit: “Ook al realiseren ze het zich niet altijd, veel onderwijsorganisaties kwalificeren wel degelijk (deels) als aangifteplichtige ondernemer voor de btw. Van ondernemerschap voor de btw is sprake wanneer er prestaties worden verricht tegen vergoeding. Wanneer een school bijvoorbeeld een conciërge, secretaresse of administrateur detacheert, wordt dat met btw belast.”

Wanneer een school zonnepanelen op het dak plaatst en de opgewekte energie teruglevert aan de energieleverancier, zijn ook die opbrengsten met btw belast. Hetzelfde kan gelden voor de verhuur van kluisjes. Onderwijsinstellingen die dergelijke inkomsten genereren, worden vanuit de btw-wetgeving als aangifteplichtige ondernemer voor de btw aangemerkt. Dit houdt in dat ze een btw-administratie zullen moeten voeren en aangiften btw zullen moeten doen. Onderwijsinstellingen die als aangifteplichtige ondernemer kwalificeren hebben overigens ook (deels) recht op vooraftrek van aan hen in rekening gebrachte btw.

Ondernemers die zich voor de omzetgerelateerde vrijstellingsregeling hebben aangemeld en vanaf 2020 met hun btw-belastbare omzet onder de grens van € 20.000 blijven, zijn dan geen btw (meer) verschuldigd en hoeven geen btw-aangifte te doen.
Wilt u beroep doen op deze vrijstelling, dan moet u rekening houden met de volgende aspecten:

  • U mag geen btw meer in rekening brengen aan derden.
  • De aan u in rekening gebrachte btw door andere ondernemers kan niet meer (deels) worden teruggevraagd.
  • Kiest u voor de OVOB, dan heeft u geen recht (meer) op aftrek van voorbelasting.
  • De aangifteplicht voor de btw vervalt.
  • De OVOB geldt voor minstens drie jaar. Denkt u daarom tevoren goed na over de investeringen die zijn gepland voor de aankomende jaren.
  • De btw die is teruggevraagd voorafgaand aan het jaar waarin u kiest voor de OVOB (bijvoorbeeld de btw op de aankoop en installatie van zonnepanelen), wordt mogelijk herzien. Dat gebeurt niet wanneer het bedrag van de herziening lager is dan € 500 op jaarbasis.

Ter verduidelijking van het bovenstaande volgen hieronder een voorbeeld van de huidige situatie en een voorbeeld van de situatie vanaf 2020.

Voorbeeld 1: De kleineondernemersregeling (KOR)
De heer Jansen laat in mei 2019 50 zonnepanelen op zijn woonhuis leggen voor een bedrag van € 14.500 (excl. € 3.045 btw). Hij registreert zich bij de Belastingdienst als ondernemer (zonnepanelen) voor de btw, krijgt ontheffing van administratieve verplichtingen en krijgt alleen over het tijdvak waarin de zonnepanelen zijn aangeschaft een btw aangiftebiljet uitgereikt. In deze aangifte vermeldt hij het forfait dat in mindering komt op de terug te vragen btw op de aanschaf van de zonnepanelen. De heer Jansen hoeft verder niets meer te doen.

Voorbeeld 2: de OVOB
Mevrouw de Boer laat in mei 2020 voor een bedrag van € 14.500 (excl. € 3.045 btw) zonnepanelen op haar woonhuis leggen. Zij wil de btw op de aankoop terug ontvangen en registreert zich als ondernemer voor de btw. Ze kan de btw op de aankoop terugvragen en draagt btw af over de energielevering op basis van het forfait. Wanneer ze vervolgens in 2021 kiest voor de OVOB, moet ze in de jaren 2021 tot en met 2024 ieder jaar een bedrag van 1/5 x € 3.045,- = € 609 terugbetalen aan de Belastingdienst.

U kunt zich vanaf 1 juni 2019 aanmelden voor de omzetgerelateerde vrijstellingsregeling. Indien u nog vragen heeft over de OVOB, kunt u contact opnemen met Sander Gardebroek, sgardebroek@horlings.nl.

 

BTW over verhuur kluisjes

BTW over verhuur kluisjes

In het VO komt het vaak voor: er worden kluisjes verhuurd aan leerlingen. In beginsel is de verhuur van deze kluisjes een met BTW belaste prestatie. Als er huur in rekening wordt gebracht, dient er 21 procent BTW over te worden geheven. (meer…)

Openbaar onderwijs mag gaan schatkistbankieren

Openbaar onderwijs mag gaan schatkistbankieren

Het openbaar onderwijs kan binnenkort gaan ‘schatkistbankieren’. De gemeentegarantie voor een rekening-courantkrediet voor het openbaar onderwijs wordt afgeschaft. Staatssecretaris Sander Dekker van OCW heeft hierover een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. In verlengde hiervan gaat hij in op de gemeentegarantie voor het openbaar onderwijs voor een rekening-courantkrediet. (meer…)

Samenwerking toch BTW-plichtig?

Samenwerking toch BTW-plichtig?

Er is door de rechtbank in Den Haag onlangs een arrest gewezen inzake BTW-vrijstelling bij samenwerking tussen scholen. Het ging om een stichting voor onderwijs aan kinderen met een verstandelijke beperking die van 1 januari 2014 tot en met 30 september 2014 twee werknemers detacheerde naar een andere stichting. Beide werknemers zijn zonder BTW gedetacheerd. In geschil is of dit juist is. (meer…)

Duidelijkheid over btw-vrijstelling onderwijs ondersteunende diensten

Duidelijkheid over btw-vrijstelling onderwijs ondersteunende diensten

Op de website van de Rijksoverheid staat een rectificatie van het eerdere door het Ministerie van OCW geplaatste bericht over btw-vrijstelling dat op aandringen van het Ministerie van Financiën moest worden verwijderd. Beide ministeries hebben overleg gevoerd naar aanleiding van het ‘VAVO-arrest’ (arrest van de Hoge Raad over de btw-behandeling van een tweetal ROC’s die gezamenlijk opleidingen verzorgen voor het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs) en hebben besloten dat de btw-vrijstelling voortaan ook geldt voor onderwijsondersteunende diensten. (meer…)