Financiële Staat van het Onderwijs: meer soliditeit, maar nog te grote reserves

Financiële Staat van het Onderwijs: meer soliditeit, maar nog te grote reserves

De financiële positie van onderwijsinstellingen en samenwerkingsverbanden is voldoende solide. Op 1 augustus 2019 vielen zeven besturen in het primair onderwijs (waarvan twee speciaal onderwijs) onder verscherpt financieel toezicht, vijf besturen in het voortgezet onderwijs, één in het mbo en één in het hoger onderwijs.

Dat meldt de Onderwijsinspectie in de Financiële Staat van het Onderwijs. De inspectie ziet wel verbetermogelijkheden in de voorspellingen en realisaties in de jaarverslagen. “Er is nog steeds vrij structureel sprake van onderschatting van het resultaat”, schrijft de inspectie. “Dat leidt bij veel besturen tot verdere vermogensgroei.”

Dit aspect leidt tot kritiek vanuit het ministerie van OCW. In hun Kamerbrief met beleidsreactie op de Financiële Staat van het Onderwijs schrijven de ministers Van Engelshoven en Slob: “We investeren in het onderwijs en vinden het belangrijk dat besturen de beschikbare middelen zo veel mogelijk terecht laten komen in de klas. We verwachten daarom van besturen dat zij de wijze waarop ze beleidsrijk begroten verder verbeteren en daarbij van elkaar leren.” De ministers willen dat besturen in hun jaarverslagen en in de benchmarks duidelijk maken hoe zij met reserves omgaan, ‘zodat hierover het goede gesprek met de stakeholders gevoerd kan worden’. Ook wil OCW dat financiële deskundigheid bij besturen verder wordt vergroot.

De inspectie ziet wel verbetering bij het beleidsrijk begroten. Zij ziet bij 88 procent van de besturen een meerjarenbegroting van voldoende kwaliteit en bij 79 procent was deze ook voldoende toegelicht. “Maar bij slechts 54 procent werd een duidelijke verbinding met beleidskeuzes gemaakt”, aldus de inspectie.

De Financiële Staat van het Onderwijs pleit ook voor meer aandacht voor risicobeheer. In dat licht vindt zij ook dat de rol van de intern toezichthouder moet worden versterkt. “Bij minder dan de helft van de instellingen heeft dit voldoende vorm gekregen.”

De inspectie: “Alleen door realistisch en beleidsrijk te begroten kunnen besturen risico’s het hoofd bieden, zoals krimp of personeelstekorten. Bovendien zorgt het ervoor dat geld niet onnodig blijft liggen, maar vooral besteed wordt aan onderwijs.”

Website geeft inzicht in financiën schoolbesturen

Een nieuwe website geeft inzicht in de inkomsten en uitgaven van schoolbesturen. Deze kunnen ook onderling worden vergeleken. Zo wordt het gemakkelijker voor besturen, leraren, ouders en leden van de medezeggenschapsraad om in gesprek te gaan over het huishoudboekje van de school.

Scholen bepalen zelf waar zij hun geld aan uitgeven. De laatste jaren is er echter meer vraag naar inzicht in hoe zij dat aanpakken. Deze website van het ministerie van OCW komt aan die behoefte tegemoet.

De website laat zien wat een schoolbestuur uitgeeft aan bijvoorbeeld personeel of huisvesting, en hoeveel er binnenkomt aan ouderbijdragen. Dat wordt per sector inzichtelijk gemaakt.

Volgens OCW kunnen schoolbesturen de website gebruiken om met leraren en ouders in gesprek te gaan over de inkomsten en de uitgaven.

Minister Van Engelshoven: ‘Besturen leggen al verantwoording af in hun jaarverslag, maar het is goed dat ze ook actief het gesprek hierover aangaan. Daardoor krijgen leraren meer inzicht in de financiën van hun school en bestuur en krijgt het bestuur meer betrokkenheid van de medewerkers.’

Er staat geen duiding van de cijfers online; besturen lichten zelf hun financiën toe in hun jaarverslag. Per school kunnen de omstandigheden heel verschillend zijn en dat zorgt voor afwijkende cijfers. Daarom is het gesprek op de school belangrijk, vindt het ministerie.

Als je overigens zelf enige handigheid hebt met Excel en je weg weet te vinden op de site van DUO, kun je deze en andere gegevens zelf downloaden. Maar deze website is een prima initiatief.

Kengetallen bij het toezicht op de financiële continuïteit

Kengetallen bij het toezicht op de financiële continuïteit

Sinds 2008 berust het financiële toezicht op het onderwijs bij de Inspectie. Eén van de onderdelen van dat financiële toezicht is het toezicht op de financiële continuïteit: de vraag of een schoolbestuur/instelling financieel gezond is aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. (meer…)