De cao PO 2016-2017 is op 1 juli door de sociale partners ondertekend en ingegaan. Dit heeft onder andere consequenties voor het reglement van het Vervangingsfonds. In de nieuwe cao is een aantal nieuwe contractvormen benoemd. Het Vervangingsfonds zal deze contractvormen opnemen in het reglement en gaan bekostigen.

 

De belangrijkste veranderingen in de nieuwe cao zijn:

 • Met ingang van 1 juli 2016 worden de salarissen structureel met 3.8% verhoogd
 • Voor de periode van 1 januari tot en met juni 2016 ontvangen werknemers een eenmalige uitkering die correspondeert met een loonsverhoging van 3,8% vanaf 1 januari 2016. Dit geldt tevens voor werknemers die in die periode uit dienst zijn getreden.
 • Op 1 april 2017 krijgen de werknemers een eenmalige uitkering (naar rato) van 500 euro
 • Voor het bijzonder onderwijs geldt:
  o Elk schoolbestuur maakt vervangingsbeleid en stemt dit af met de P(G)MR;
  o Om vervanging van onderwijstaken mogelijk te houden, zijn er onder voorwaarden twee nieuwe contractvormen mogelijk: min/max-contracten en bindingscontracten; Let op: in de cao is vastgelegd dat zowel bindingscontracten als min/max-contracten alleen kunnen worden aangegaan voor bepaalde tijd;
  o Daarnaast is bepaald dat binnen een periode van 3 jaar maximaal 6 tijdelijke contracten overeengekomen kunnen worden zonder dat een vast contract ontstaat
 • Openbare schoolbesturen worden niet bij cao gebonden aan de regels van de Wwz. Voor hen geldt het ambtenarenrecht. Wel kunnen ze gedurende de looptijd van de cao eenmalig kiezen voor een vervangingsbeleid zoals gaat gelden voor het bijzonder onderwijs.
 • De Werkloosheidsregeling onderwijspersoneel primair onderwijs (WOPO) wordt voor het bijzonder onderwijs herzien. Voor het openbaar onderwijs wordt de regeling op punten aangepast.

Bij het Vervangingsfonds gaat het om min-max-contracten, bindingscontracten en contracten die uitsluitend zijn aangegaan ten behoeve van vervanging (dit kunnen vaste of tijdelijke contracten zijn). Het Vervangingsfonds is in staat om declaraties die verband houden met deze nieuwe contractvormen te verwerken vanaf de maand september. Dit impliceert dat ingediende declaraties over de maanden juli en augustus – die betrekking hebben deze contracten – in september worden verwerkt en uitbetaald. Parallel hieraan wordt ‘Mijn Vf’ aangepast zodat de verwerking op een later tijdstip – naar verwachting voorjaar 2017 – is ondergebracht in de reguliere omgeving.

In verband met de nieuwe CAO PO voor 2016-2017 én het in werking treden van de Wet werk en zekerheid binnen de sector, heeft het bestuur van het Vervangingsfonds besloten om een extra instapmoment aan te bieden voor eigen risicodragerschap, te weten 1 juli 2016. Schoolbesturen kunnen vanaf die datum – met terugwerkende kracht – eigen risicodrager worden. Besturen die van deze mogelijkheid gebruik willen maken, dienen uiterlijk 31 augustus 2016 kenbaar te maken dat zij ‘voornemens zijn’ eigen risicodrager te worden. De definitieve aanvraag, inclusief alle benodigde documenten om de aanvraag te kunnen beoordelen, dient uiterlijk 31 oktober 2016 in het bezit te zijn van het Vervangingsfonds. Na 31 oktober 2016 berekent het Vervangingsfonds de te betalen premie per 1 juli 2016 en zal deze, samen met eventuele uitgekeerde declaraties, met terugwerkende kracht verrekenen.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!