Begroting 2016

In de begroting van 2016 is sprake van ‘een licht dalende trend in uitgaven’ bij het primair en voortgezet onderwijs. Dit kan worden verklaard door het dalende aantal leerlingen in het PO en VO en een lagere raming van gewichtenleerlingen.

Ondanks de lagere uitgaven in het PO en VO geeft het kabinet wel aan dat zij wil investeren in de kwaliteit van het onderwijs. Daarmee wil het kabinet de gelijke kansen in het onderwijs verder bevorderen. Dit wil zij bereiken door “over de hele linie” in te zetten op flexibiliteit, ruimte voor maatwerk en soepelere overgangen tussen onderwijstypen om zo uitval, zittenblijven en afstroom te voorkomen en doorstroom naar een hoger niveau makkelijker te maken. Volgens het kabinet hebben vooral “kwetsbare leerlingen uit de lagere sociaal-economische milieus” hier baat bij.

Een voorstel van het kabinet voor deze flexibilisering is de nieuwe opzet van het VMBO in de bovenbouw van de beroepsgerichte leerwegen en gemengde leerweg. De huidige opzet in 4 sectoren moet plaatsmaken voor een indeling in 10 profielen. Door de nieuwe opzet moet het vmbo beter aansluiten op het vervolgonderwijs en de (regionale) arbeidsmarkt. Ook hoopt het kabinet dat leerlingen zo meer ruimte krijgen om hun talenten te ontplooien.

Er kan worden geconcludeerd dat de begroting van 2016 geen grote (financiële) veranderingen met zich mee brengt voor het PO en VO. In 2016 komt het ministerie van OCW met een voorstel voor het vereenvoudigen van de bekostiging van het primair onderwijs. De PO-Raad denkt hierover mee en gaat hierover komend najaar met haar leden over in gesprek. Dit voorstel zal waarschijnlijk wel enkele relevante financiële veranderingen voor het PO met zich mee brengen.

Aanmelden Nieuwsbrief

 
Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan gratis in voor onze Nieuwsbrief en ontvang nieuws en wetenswaardigheden rondom de onderwijs financiën!

You have Successfully Subscribed!