Uitnodiging: Nieuwjaarsontbijt over Privacy

Uitnodiging: Nieuwjaarsontbijt over Privacy

In december zijn we vaak druk doende met het afronden van het jaar. Met de cijfers, procedures, beoordelingsgesprekken et cetera. Wij houden ons echter ook alvast – mede voor onze klanten – bezig met 2018. Wat komt er op ons af? Waar moeten we op inspringen? En ook welke wetten vragen aandacht. We nodigen u graag uit voor ons Nieuwjaarsontbijt op 16 januari, waarin we u bijpraten over de nieuwe privacyregels. (meer…)

Verantwoording bestuursverslag & jaarrekening SWV’s

Verantwoording bestuursverslag & jaarrekening SWV’s

Het ministerie van OC&W heeft een aanpassing aangekondigd in de jaarrekening en in het bestuursverslag van samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Aanleiding hiervoor is dat er sinds de invoering van passend onderwijs een maatschappelijke en politieke wens ligt om de middelen voor extra ondersteuning aan leerlingen beter te verantwoorden en daardoor de transparantie over de besteding te vergroten.  (meer…)

Gezamenlijk aangeboden onderwijs niet belast met btw

Gezamenlijk aangeboden onderwijs niet belast met btw

De Hoge Raad heeft vorig jaar een arrest gewezen dat relevant is voor onderwijsinstellingen die gezamenlijk onderwijs aanbieden. De uitkomst van dit arrest kan aanleiding zijn voor onderwijsinstellingen om op een soortgelijke wijze samenwerking vorm te (gaan) geven. (meer…)

Leerstuk ‘kosten voor gemene rekening’: Bezint eer ge begint!

Leerstuk ‘kosten voor gemene rekening’: Bezint eer ge begint!

Op grond van de rechtspraak van de Hoge Raad, het hoogste rechtscollege in Nederland, bestaat er een mogelijkheid om gezamenlijke kosten te verdelen zonder dat hierover btw verschuldigd is. In de praktijk wordt van deze mogelijkheid met name gebruik gemaakt bij de doorberekening van interne kosten voor bijvoorbeeld personeel of huisvesting of aan niet of nauwelijks aftrekgerechtigde personen of instellingen (zoals onderwijsinstellingen). (meer…)

Nieuwe subsidieregeling voor snel internet

Nieuwe subsidieregeling voor snel internet

Scholen kunnen subsidie aanvragen voor de aanleg van een snelle internetverbinding. De overheid vergoedt de helft van de kosten, na aftrek van een eigen bijdrage van € 2.500. De Regeling ‘toekomstvast internet po en vo’ geldt alleen voor scholen die nu gebruik maken van een koperverbinding. (meer…)