Handreiking voor gezamenlijke huisvesting

Handreiking voor gezamenlijke huisvesting

Nederland telt steeds meer locaties waar onderwijs en kinderopvang onder één dak zitten. Het land telt momenteel ruim 6.100 reguliere basisscholen. Ongeveer een kwart hiervan bestaat uit een vorm van gezamenlijke huisvesting. Soms huizen in datzelfde pand ook een consultatiebureau, bibliotheek, sportvoorziening of zelfs ouderenzorg.
Kwalitatief goede en goed georganiseerde huisvesting faciliteert de samenwerking en draagt daarmee bij aan de ontwikkeling van kinderen. In de praktijk lopen onderwijsorganisaties, kinderopvang en gemeenten echter nogal eens tegen praktische vraagstukken aan. Dat kan komen doordat onderwijs en kinderopvang vanuit verschillende stelsels opereren, en soms doordat men onvoldoende kennis heeft over elkaars positie en expertise.
De ‘Handreiking gezamenlijke huisvesting onderwijs en kinderopvang’ gaat in op de belemmeringen die scholen en kinderopvang ervaren en reikt oplossingsrichtingen aan. Onderwerpen zijn: gezamenlijke huisvesting als onderdeel van de infrastructuur, de ontwikkeling van Integrale Huisvestingsplannen (IHP’s), medegebruik en verhuur, scenario’s voor het organiseren en financieren van kinderopvang bij gezamenlijke huisvesting in nieuwbouw, het ontbreken van huurbescherming en andere scenario’s bij bestaande huisvesting.
De handreiking is samengesteld door de VNG, PO-Raad, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, Brancheorganisatie Kinderopvang, Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang, Kenniscentrum Ruimte-OK, en de ministeries van OCW en SoZaWe.UBO: even geen uittreksels, maar registreren moet

UBO: even geen uittreksels, maar registreren moet

De bepaling in de Europese anti-witwasrichtlijn, die regelt dat lidstaten moeten zorgen dat een ieder toegang moet krijgen tot UBO-informatie, is onvoldoende onderbouwd en dus ongeldig. Dat heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie bepaald. Deze uitspraak is gepubliceerd op 22 november 2022.
Naar aanleiding van deze uitspraak is de Kamer van Koophandel gevraagd tijdelijk geen informatie meer te verstrekken uit het register. Er is nog wel steeds een wettelijke verplichting om de UBO te registeren. UBO staat voor Ultimate Beneficial Owners, met andere woorden: de mensen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een organisatie.

Geen individuele compensatie btw-heffing voor samenwerkingsverbanden

Geen individuele compensatie btw-heffing voor samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs worden gecompenseerd voor de nadelen die het gevolg zijn het btw-heffing bij detachering. Dat betekent echter niet dat elk samenwerkingsverband op individueel niveau wordt gecompenseerd voor de kosten die zij maken als gevolg van btw-heffing.
Samenwerkingsverbanden ontvangen via de reguliere bekostiging een bedrag per leerling voor zware ondersteuning. Het ministerie van OCW heeft € 30 miljoen gereserveerd voor compensatie van de nadelen van de btw-heffing. Dit bedrag is generiek verdeeld over alle samenwerkingsverbanden, door het bedrag per leerling voor zware ondersteuning te verhogen. Sinds september 2022 ontvangt elk samenwerkingsverband de compensatie voor extra btw-kosten via de beschikking van DUO.
Samenwerkingsverbanden wordt aangeraden om hun manier van factureren niet aan te passen vanwege deze compensatie van btw. Er zijn meerdere manieren om btw te vermijden. Is er sprake van het in- of uitlenen van personeel, kijkt u dan per geval naar de specifieke omstandigheden.

Inspectie strenger over ontbrekende of te late VOG’s

Inspectie strenger over ontbrekende of te late VOG’s

De Inspectie van het Onderwijs gaat strenger reageren op het niet of te laat bij scholen binnenkomen van VOG’s. Dat geldt met name voor onderwijsinstellingen die voor minimaal het tweede jaar op rij een verslag van bevindingen met betrekking tot VOG’s hebben ontvangen. De inspectie meldt dat zij zich beraadt op eventuele vervolgacties indien passende maatregelen uitblijven.
Het precieze karakter van die maatregelen is (nog) niet duidelijk. De inspectie schrijft in de afhandelingsbrieven van de jaarrekening 2021 die naar de onderwijsinstellingen gaan, dat zij herstelopdrachten kan opleggen die, bij het niet nakomen hiervan, ‘kunnen leiden tot handhaving’.
De inspectie vindt dat ook in acute vervangingssituaties de veiligheid van de leerlingen voorop staat. Het is aan de scholen om de afweging te maken om een klas als gevolg van een ontbrekende VOG al dan niet naar huis te laten gaan.
Veel instellingen slagen er niet in om alle VOG’s van nieuwe medewerkers op tijd binnen te krijgen. Accountants moeten elke ontbrekende, ongeldige of niet tijdig ontvangen VOG melden aan de inspectie. Vervolgens krijgen veel po- en vo-instellingen een verslag van bevindingen waaruit dit blijkt.

Onderwijsraad kijkt naar ‘onderwijs als investering’

Onderwijsraad kijkt naar ‘onderwijs als investering’

De Onderwijsraad gaat zich in 2023 onder andere verdiepen in het onderwerp ‘onderwijs als investering’. Dit vanuit de gedachte dat bestedingen aan onderwijs investeringen zijn voor de toekomst. Leidraad daarbij is de vraag: hoe kan via de financiering van onderwijs rekening worden gehouden met de duurzame bijdrage die onderwijs levert aan de ontwikkeling van individu en maatschappij?
De Onderwijsraad, een onafhankelijk adviesorgaan voor regering en parlement, ziet een paradox. Deelname aan onderwijs, schrijft de raad, geeft opbrengsten die op lange termijn ten goede komen aan individu en maatschappij. Het individu krijgt zo de mogelijkheid succesvol deel te nemen aan de samenleving en een inkomen te vergaren. De maatschappij profiteert doordat onderwijs bijdraagt aan een goed functionerende arbeidsmarkt, de innovatiekracht van de economie, een sterke democratie, gelijke kansen en sociale cohesie. Maar: bestedingen aan onderwijs worden in de begrotings- en verantwoordingssystematiek niet op die manier bekeken. Ze worden opgenomen als kosten, wat de beeldvorming van onderwijs als kostenpost versterkt. De opbrengsten van onderwijs in brede zin vallen hierdoor buiten het blikveld van het politieke en maatschappelijke debat. Ook in de modellen waarmee het Centraal Planbureau de gevolgen van beleid doorrekent, spelen de langetermijneffecten van onderwijs maar een beperkte rol.
Het Centraal Planbureau, Sociaal en Cultureel Planbureau en Planbureau voor de Leefomgeving werken samen aan een Kernset Indicatoren Brede Welvaart. De vraag is welke bijdrage onderwijs levert aan brede welvaart. En, schrijft de Onderwijsraad, of ‘onderwijs’ alleen gaat over de schoolloopbaan, of ook over leren en ontwikkelen gedurende de professionele loopbaan? En wat is de invloed van tijdelijk versus structureel budget op de bijdrage van onderwijs aan brede welvaart?
Zo kwam de raad tot haar adviesvraag: hoe kan via de financiering van onderwijs rekening worden gehouden met de duurzame bijdrage die onderwijs levert aan de ontwikkeling van individu en maatschappij?
Het Werkprogramma van de Onderwijsraad voor 2023 is opgesteld op basis van gesprekken met de bewindslieden van OCW, leden van het parlement en betrokkenen in het onderwijsveld.

‘Passend onderwijs heeft nog te grote reserves’

‘Passend onderwijs heeft nog te grote reserves’

De regionale samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs hadden eind 2021 samen 131 miljoen meer op de bank staan dan de bedoeling was. Dat bedrag is aan het slinken, maar minder hard dan was afgesproken: de afbouw van reserves loopt 37,5 miljoen achter op het aanvankelijke plan. Dat meldt de AOb.
Politiek Den Haag vindt dat deze reserves versneld moeten worden afgebouwd. De Inspectie van het Onderwijs stelde een ‘signaleringsgrens’ op; een bovengrens voor ‘mogelijk bovenmatige’ reserves.
Maar samenwerkingsverbanden wijzen op het lerarentekort en de extra overheidsinvesteringen in het onderwijs. Daardoor is er minder geld uitgegeven dan verwacht. Verder speelt mee dat sommige organisaties de hand op de knip houden uit angst voor toekomstige tegenvallers.