Bekostiging: onder voorwaarde van continuïteit en doelmatigheid

Bekostiging: onder voorwaarde van continuïteit en doelmatigheid

Continuïteit en doelmatigheid zijn met ingang van 1 januari 2021 een bekostigingsvoorwaarde geworden. De inspectie ziet toe op de naleving hiervan.

Onder continuïteit wordt verstaan dat het bevoegd gezag verplicht is de middelen van de school zo te beheren dat het voortbestaan van de school is verzekerd. Deze bekostigingsvoorwaarde vloeit voort uit de
Wet actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs.
Het bestuur moet inzicht hebben in de financiële uitgangspositie en de ontwikkelingen in de komende drie jaar, en daar beleid op uitzetten. In het jaarverslag geeft het bestuur inzicht in deze ontwikkelingen en de daaraan verbonden financiële gevolgen. Het jaarverslag moet zo’n continuïteitsparagraaf bevatten. En de intern toezichthouder moet het jaarverslag inclusief continuïteitsparagraaf goedkeuren. De inspectie zal zich met betrekking tot de continuïteit tot 1 augustus 2021 stimulerend opstellen en alleen een onvoldoende geven wanneer een bestuur niet voldoet aan de elementen van de basiskwaliteit.

Vanaf 1 januari 2021 is ook een doelmatige besteding van de bekostiging een bekostigingsvoorwaarde. De inspectie ziet toe op de naleving hiervan en ook dat de interne toezichthouder zich over deze taak verantwoordt in het jaarverslag 2020.

CAO VO loopt door tot eind 2021

CAO VO loopt door tot eind 2021

Op 31 december 2020 liep de looptijd van de CAO VO 2020 af. De sociale partners hebben echter besloten om deze CAO niet op te zeggen. De cao is van rechtswege verlengd tot en met 31 december 2021. Dit betekent dat de hierin opgenomen arbeidsvoorwaarden in ieder geval tot die datum van toepassing zijn.
Op 7 april 2020 hebben de VO-Raad en de achterbannen van de onderwijsbonden ingestemd met het overeengekomen onderhandelingsakkoord voor de CAO VO 2020. Op basis hiervan zijn in 2020 de volgende loonsverhogingen doorgevoerd:
· De salarissen en salarisschalen zijn per 1 maart 2020 verhoogd met 2,75%.
· In juni 2020 is een eenmalige bruto-uitkering toegekend van € 750,– naar rato van de betrekkingsomvang.
· De eindejaarsuitkering is met 0,6% verhoogd naar 8%.

Verder is vanaf 1 augustus 2020 het aantal treden in schaal 12 teruggebracht van 16 naar 12. Dit is vooral relevant voor het middenmanagement op de scholen.

Bovendien gelden vanaf 2020 door het in werking treden van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) dezelfde regels voor alle medewerkers in het VO. In het verleden bevatte de CAO op bepaalde onderdelen nog twee regelingen. De regels die in het verleden van toepassing waren op het bijzonder onderwijs gelden nu voor alle medewerkers in het VO.

De VO-raad wil echter wel tot een nieuwe CAO VO komen. De gesprekken hierover met de onderwijsbonden zijn eind januari 2021 gestart.


Tijdelijk gratis internet voor leerlingen

Tijdelijk gratis internet voor leerlingen

Voor het volgen van afstandsonderwijs is een internetverbinding nodig. Lang niet elk huishouden met kinderen heeft hier echter de beschikking over. Samen met een aantal telecomproviders biedt SIVON, een coöperatie van en voor het primair- en voortgezet onderwijs, daarom nu tijdelijk een oplossing aan. Schoolbesturen kunnen bij SIVON gratis internet regelen voor leerlingen die dit nodig hebben.
Het schoolbestuur bepaalt per schoollocatie welke leerlingen in aanmerking komen voor gratis internet. Per leerling wordt samen met de ouder(s) of verzorger(s) bekeken welke optie het beste past bij de situatie van de leerling. Op het aanmeldformulier vult het bestuur per schoollocatie de aantallen per optie in.
SIVON bekijkt samen met de telecomproviders alle aanvragen en maakt een verdeling. Het bestuur ontvangt, indien beschikbaar, per schoollocatie de aangevraagde internetverbindingen. Deze kunnen vervolgens worden verspreid onder de leerlingen.
De voorraad is beperkt. Schoolbesturen wordt aangeraden om zich zo snel mogelijk aan te melden. Schoolbesturen, locaties en leerlingen hoeven niet te betalen voor deze regeling. Ook een lidmaatschap van SIVON is geen vereiste.
Aanmelden voor gratis internet kan hier.

Klokkenluiders en integriteit

Klokkenluiders en integriteit

Wie meer dan vijftig mensen in dienst heeft, moet een regeling vastleggen voor het melden van een vermoeden van een misstand binnen de organisatie. Dat geldt ook voor onderwijswerkgevers.
In de nieuwe codes goed bestuur voor het PO (2020) en VO (2019) is hiervoor een verplichtende bepaling opgenomen.
Heeft u bij het schrijven hiervan behoefte aan wat ruggensteun? De PO-Raad plaatst in februari voorwaarden en voorbeelden van de klokkenluidersregeling en integriteitscode op haar website.

Financiële Staat van het Onderwijs 2019: zorgen om grote reserves en ‘intuïtief’ risicobeheer

Financiële Staat van het Onderwijs 2019: zorgen om grote reserves en ‘intuïtief’ risicobeheer

De Inspectie van het Onderwijs zag in 2019 de reserves in het onderwijs verder groeien. Een ongewenste ontwikkeling, stelt zij in de Financiële Staat van het Onderwijs 2019. ‘Geld dat bedoeld is voor onderwijs, moet aan onderwijs worden besteed. Zeker in tijden waarin het onderwijs onder druk staat.’

De inspectie ontwikkelde een rekenmethode voor het komen tot een redelijke reserve. Deze heeft twee functies: hij helpt schoolbesturen en samenwerkingsverbanden om zicht te krijgen op het bedrag dat zij vanuit de reserve veilig kunnen inzetten. Maar de rekenmethode is ook bedoeld als ‘gereedschap’ voor interne toezichthouders zoals de medezeggenschapsraad, om het bestuur te kunnen bevragen op de reserves.

Geld dat zo vanuit de reserve beschikbaar komt, kan ook worden gebruikt om onderwijs-gerelateerde knelpunten aan te pakken. Als voorbeeld noemt de inspectie de po-besturen in de grote steden. ‘Om als werkgever aantrekkelijk te blijven stelden zij hogere functieschalen open – lang voordat het rijk extra geld beschikbaar stelde.’ Besturen zouden nu kunnen overwegen om substantieel beleid te ontwikkelen voor hoogwaardig afstandsonderwijs. ‘Want juist als de omstandigheden moeilijk zijn, moeten onderwijsbesturen investeren in de toekomst van het onderwijs van hun leerlingen en studenten.’
Bij een adequate reserve hoort ook een systematisch risicobeheer. Op dat vlak ziet de inspectie ruimte voor verbetering. ‘De risico’s worden wel vaak benoemd maar het lijkt erop dat dit wat intuïtief gebeurt en minder op een systematische analyse is gebaseerd.’

Het valt de inspectie verder op dat de meerjarenbegrotingen in het laatste jaar voor het boekjaar dat ze voorspellen, significant pessimistischer worden. ‘De voorspelde resultaten buigen in dat laatste jaar plotseling negatief af zonder dat daar een duidelijke aanleiding toe is. Aan het eind van het jaar blijkt dan ook het positieve verschil met het eigenlijke resultaat groter te zijn geworden. Het is een mechanisme dat nader onderzoek vraagt.’

Hoewel er een schaarste is aan onderwijspersoneel, is het aantal fe in 2019 toegenomen. In het po en vo gaat het daarbij echter vooral om ondersteunend personeel. In de grote steden zijn begin 2020 extra maatregelen genomen. ‘Uit de analyse van de gegevens uit de functiemix blijkt dat de besturen in die grote steden ook al eerder zijn begonnen méér te doen in financieel opzicht om het beroep aantrekkelijker te maken. De overheidsmaatregelen geven daar hopelijk een versnelling aan.’


De Financiële Staat van het Onderwijs 2019 vindt u hier.

Nieuwe invulling prestatiebox

Nieuwe invulling prestatiebox

In 2021 komt er een nieuwe invulling van de prestatiebox in het voortgezet onderwijs. Een deel van de doelen uit het sectorakkoord is behaald. De middelen daarvoor dalen in 2021 in de lumpsum. Enkele doelen zijn echter nog niet behaald. Hierbij gaat het om beter strategisch personeelsbeleid, betere begeleiding van startende leraren en schoolleiders en het terugdringen van het aantal thuiszitters. Voor deze doelen komt in 2021 een aparte aanvullende bekostigingsregeling. De middelen in deze regeling worden verstrekt op basis van het aantal leerlingen per school.