Nieuws en wetenswaardigheden

rondom financiën in het onderwijs

Personeel

ABP verstrekt datum indiensttreding voor jubileum-voorziening

ABP verstrekt datum indiensttreding voor jubileum-voorziening

Ter bepaling van de voorziening voor jubilea is de indiensttredingsdatum in het onderwijs een belangrijke factor. Deze datum is vaak lastig vast te stellen omdat het niet gaat om de datum dat de medewerker in dienst kwam bij de instelling, maar om diens eerste aanstelling in het onderwijs.
Deze informatie is alleen bekend bij het pensioenfonds. Wij waren altijd in de veronderstelling dat alleen de betreffende medewerker deze informatie kon opvragen. Het is echter zo dat het ABP een diensttijdenoverzicht kan leveren per bestuur. Dit verzoek moet wel met reden omkleed worden aangevraagd door voorzitter van het College van Bestuur. De GMR moet bovendien met het verzoek akkoord gaan.

Meer banen voor mensen met arbeidsbeperking

Meer banen voor mensen met arbeidsbeperking

Er moet meer vaart komen in het creëren van banen voor mensen met een arbeidsbeperking, vinden de PO-Raad en VO-raad. Deze raden hebben samen met andere overheidssectoren een bestuursakkoord gesloten met minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) en staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken).

In het Sociaal Akkoord van 2013 is afgesproken dat werkgevers (markt en overheid) 125.000 extra banen realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Het bestuursakkoord moet hier meer vaart in brengen. Hierin is afgesproken dat er op 1 juni 2019 een werkagenda komt met acties die de overheids- en onderwijssectoren zelfstandig, of in samenwerking met anderen, ondernemen voor het realiseren van banen voor deze doelgroep.

De PO-Raad en VO-raad zijn in het kader van deze werkagenda begonnen met het project Baanbrekers. Dit project moet schoolbesturen die nieuwe banen willen creëren, op weg helpen. Schoolbesturen vinden het lastig om passende banen te creëren. Het project Baanbrekers helpt bij het oplossen van praktische knelpunten die hierbij kunnen meespelen. Het gaat bijvoorbeeld over functiecreatie, het vinden van passende kandidaten voor een functie, het organiseren van de begeleiding, meer inzicht in beschikbare middelen en beschikbare ondersteuning.

Weer beschikbaar: de lerarenbeurs

Weer beschikbaar: de lerarenbeurs

Leraren die verder willen professionaliseren, kunnen tot en met 30 juni 2019 een lerarenbeurs aanvragen. Met dit geld kunnen bevoegde leraren een bachelor- of masteropleiding of een postinitiële masteropleiding volgen. Ook een premaster- of schakelprogramma dat voorafgaat aan een universitaire masteropleiding, komt in aanmerking. De werkgever van de leraar krijgt subsidie om een vervanger aan te stellen.

De lerarenbeurs bestaat uit een vergoeding voor collegegeld, studiemiddelen en reiskosten. Daarnaast kan de werkgever subsidie krijgen om de studerende leraar studieverlof te geven. De lerarenbeurs is een voorwaardelijke gift. Om de beurs te houden, moet de leraar minimaal 15 studiepunten per studiejaar halen.

De lerarenbeurs kan worden aangevraagd in Mijn DUO.

In aanmerking komen mensen met onderwijsbevoegdheid óf leraren in het hbo met minimaal een bachelordiploma. Ontvangers van de beurs werken, of werkten de afgelopen twaalf maanden, bij een bekostigde school of orthopedagogisch didactisch centrum, eventueel met een tijdelijk- of invalcontract. Zzp’ers komen niet in aanmerking. Aanvragers moeten minimaal 20% van hun werktijd lesgeven, inclusief voorbereiding en nakijkwerk. Deze laatste voorwaarde geldt niet voor intern begeleiders, zorgcoördinatoren, remedial teachers en ambulant begeleiders.

Eén wet voor ‘openbaar’ en ‘bijzonder’ personeel

Eén wet voor ‘openbaar’ en ‘bijzonder’ personeel

Over een klein jaar, op 1 januari 2020, treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) in werking. Vanaf die datum vallen werknemers van besturen in het openbaar primair en voortgezet onderwijs niet meer onder het ambtenarenrecht, maar onder het private arbeidsrecht op grond van het Burgerlijk Wetboek.

Voor schoolbesturen in het bijzonder onderwijs en voor samenwerkingsscholen en -besturen verandert er niets.

De nieuwe wet leidt ertoe dat de Wet werk en zekerheid (Wwz) en het Burgerlijk Wetboek gaan gelden voor het openbaar onderwijs. Dit zal grote gevolgen hebben; zo gaan de ketenregeling en het BW-ontslagrecht ook voor het openbaar onderwijs gelden. In de toekomst moet het UWV of de kantonrechter eerst toestemming geven voor het ontslag. Wel moet de werkgever, net als nu al in het openbaar onderwijs, een in de cao genoemde grond voor het ontslag hebben.

Door de nieuwe wet wordt de (eenzijdige) aanstelling van zittende medewerkers automatisch omgezet in een (tweezijdige) arbeidsovereenkomst. Met ambtenaren die na 1 januari 2020 in dienst treden, wordt een arbeidsovereenkomst gesloten. De bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek over arbeidsovereenkomsten gaan gelden. De Wet Werk Zekerheid (WWZ) wordt ook van toepassing op het openbaar onderwijs.

De gedachte achter de nieuwe Wet normalisering rechtspositie ambtenaren is, dat de arbeidsverhoudingen bij de overheid gelijk moeten zijn aan die in het bedrijfsleven.

 

Transitievergoedingen: impact op jaarrekening

Transitievergoedingen: impact op jaarrekening

De Tweede en Eerste Kamer zijn akkoord met het wetsvoorstel met betrekking tot de terugvordering van de transitievergoedingen (die betaald zijn bij ontslag van twee jaar zieke werknemers). De nieuwe wet gaat in op 1 januari 2020. Tussen 1 april 2020 en 1 oktober 2020 kunnen werkgevers ook met terugwerkende kracht transitievergoedingen, die betaald zijn vanaf 1 juli 2015, terugvorderen bij het UWV.
Het kan gebeuren dat de invoerdatum wordt uitgesteld vanwege de werkdruk bij het UWV.
Maar de wet is er door en de rekenregels waarmee de vordering kan worden bepaald zijn ook bekend.

De overheid wil met deze wet het probleem van slapende dienstverbanden aanpakken. Een werknemer die na twee jaar ziekte wordt ontslagen via het UWV, ontvangt een transitievergoeding. Er zijn echter werkgevers die werknemers in zo’n situatie in een slapend dienstverband houden. Er is dan geen sprake van ontslag, dus hoeven zij geen transitievergoeding te betalen. Onder de nieuwe wet wordt de werkgever gecompenseerd voor de transitievergoeding bij ontslag van een twee jaar zieke werknemer. De kosten worden gecompenseerd vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Een slapend dienstverband heeft dus geen voordeel meer voor de werkgever.

Wat betekent de nieuwe wet voor uw jaarrekening 2018?

  • Er dient een langlopende vordering (financiële vaste activa) opgenomen te worden, indien er transitievergoedingen zijn betaald in de periode van 1 juli 2015 tot heden en de instelling het stellige voornemen heeft om deze terug te vorderen van het UWV. Er is sprake van een langlopende vordering omdat deze niet binnen  één jaar wordt afgerekend.
  • Bij de bepaling van de voorziening voor langdurige zieke medewerkers moet er naar onze mening rekening worden gehouden met een transitievergoeding. Bij de bepaling van de voorziening voor langdurig zieken dient conform de RJ 271.205 en RJ 271.502a ook rekening te worden gehouden met de te betalen transitievergoeding. De berekening van de voorziening voor een langdurig zieke medewerker bestaat uit: resterende maanden 1e jaar langdurig ziek: 100%; plus 12 maanden 2e jaar langdurig ziek: 70%; plus berekende verschuldigde transitievergoeding, indien de inschatting van HR is dat de betreffende medewerker niet meer zal herstellen. De hiervoor genoemde vordering mag hiermee niet worden verrekend, maar dient als langlopende vordering te worden verwerkt.

Meer details over de nieuwe regeling vindt u hier.

Onderwijs helpt relatief veel flexers aan vaste baan

Onderwijs helpt relatief veel flexers aan vaste baan

Binnen het onderwijs hebben flexwerkers de grootste kans om van een flexbaan door te stromen naar een vaste baan. Dat blijkt uit een onderzoek van CBS. Het onderwijs is ook de enige bedrijfstak waar het aandeel doorstromers van flexibel naar vast in vijf jaar is toegenomen.
Het CBS volgde 748.000 werknemers die in 2015 in een flexibele baan begonnen en geen onderwijs meer volgden. Daarbij is gekeken naar hun arbeidsmarktpositie bij uitstroom in 2016. Van deze groep zat 56% een jaar later nog steeds in de flexibele schil. Zij hadden een flexbaan of zaten korte tijd zonder werk totdat ze opnieuw in een flexbaan begonnen. Hierbij zijn mensen meegeteld die na hun proefperiode zijn gestopt.

De doorstroom naar een vaste baan kwam naar verhouding het vaakst voor in het onderwijs. Van de ruim 45.000 instromers in het onderwijs had 34% binnen een jaar een vaste baan. In alle andere bedrijfstakken was de doorstroom naar een vaste baan lager dan in 2010. Van de 748.000 gevolgde werknemers stroomde slechts 11% uit naar een vaste baan en 4% ging als zelfstandige aan de slag. Daarnaast had 16% direct na uitstroom een uitkering, en 13% had werk noch uitkering.

In 2016 telde het onderwijs 514.000 banen, waarvan 72% vast. Dit is aanzienlijk hoger dan het gemiddelde voor alle werknemers: 63%.

 

Personele unie? Twee VOG’s nodig!

Personele unie? Twee VOG’s nodig!

Vormt uw organisatie samen met een partnerorganisatie een personele unie? Dan is het goed om te weten dat de verklaring omtrent gedrag (VOG) die aan medewerkers is verleend voor de ene organisatie, niet geldt voor de andere organisatie. Gaat u dus binnen de personele unie personeel uitwisselen (na 6 maanden), dan moeten deze mensen opnieuw een VOG aanvragen zoals gebruikelijk.

De redenatie achter deze regelgeving is dat bij een personele unie sprake is van een unie van twee bevoegde gezagen. Er zitten weliswaar bestuurders van de ene organisatie ook in het bestuur van de andere organisatie, maar er is geen sprake van een en dezelfde instelling. De samenwerkingspartners vormen aparte bevoegde gezagen. En dat vraagt om twee aparte VOG’s.

Stakende leraren Rotterdam krijgen doorbetaald

Stakende leraren Rotterdam krijgen doorbetaald

De Rotterdamse schoolbesturen staan achter de lerarenstaking die is gepland voor 12 september. De onderwijskoepel RVKO laat namens de Rotterdamse schoolbesturen weten dat stakende leerkrachten die dag krijgen doorbetaald. Dat meldt RTV Rijnmond.

‘Wij ondersteunen deze actie en hebben daarom besloten om door te betalen’, citeert Rijnmond bestuursvoorzitter Ton Groot Zwaaftink. ‘Het is belangrijk dat er voldoende geld komt voor eerlijke salariëring van de werknemers in het basisonderwijs.’

Op woensdag 12 september staken medewerkers in het primair onderwijs in Zuid-Holland en Zeeland op initiatief van PO-front. Zij willen minder werkdruk en een even goed salaris als hun collega’s in het voortgezet onderwijs. PO-Front eist hier 900 miljoen euro voor, in plaats van de 270 miljoen euro die het kabinet hiervoor overheeft.

 

Scholen gaan werkdruk te lijf met extra personeel

Scholen gaan werkdruk te lijf met extra personeel

Veel basisscholen nemen onderwijsassistenten aan om de werkdruk te verlichten, zo blijkt uit een onderzoek door de PO-Raad. Daarnaast worden er ook meer vakleerkrachten aangetrokken.

Het kabinet heeft voor het basisonderwijs deze kabinetsperiode in totaal 700 miljoen euro extra uitgetrokken. Dit geld is bestemd voor de salarissen van leraren en voor het verminderen van de werkdruk. Scholen hebben voor dit schooljaar 237 miljoen euro gekregen om dat doel te bereiken.

“Heel veel teams hebben de logische keuze gemaakt om meer personeel in te zetten”, zegt Rinda den Besten, voorzitter van de PO-raad, in het NOS Radio 1 Journaal. In driekwart van de gevallen wordt er gekozen voor meer onderwijsassistenten. Inmiddels is er in de Randstad behalve een lerarentekort ook sprake van een tekort aan onderwijsassistenten. Een andere populaire manier om de werkdruk aan te pakken, is het verminderen van de administratieve last voor het personeel.

Leerkrachten blij met cao-resultaat

Leerkrachten blij met cao-resultaat

Leerkrachten in het basis- en speciaal onderwijs zijn tevreden over het onderhandelaarsakkoord dat begin juni is afgesloten tussen de vakbonden en de werkgevers. Zij gaan allemaal naar salarisschaal LB, die voortaan schaal ‘L10’ heet. Salarisschaal LA verdwijnt.

Ook de ondersteuners, zoals intern begeleiders, en directies gaan er op vooruit. Zij krijgen, net als de leerkrachten, per 1 september 2018 een algemene loonsverhoging van 2,5 procent. Daarnaast krijgt iedereen in het basis- en speciaal onderwijs op 1 oktober een nabetaling vanaf januari 2018. Dit is een bedrag van € 750 bruto.

In totaal maakt het kabinet € 270 miljoen vrij voor verhoging van de lerarensalarissen. Dit gebaar komt tegemoet aan de klacht van leerkrachten dat hun salaris flink achterloopt bij dat van leraren in het voortgezet onderwijs. Zullen de leerkrachten ook zo blij zijn nu bekend werd dat de leerkrachten in het VO een structurele loonsverhoging van 4,5% en een incidentele verhoging van 1% in oktober 2018 krijgen ?

Horlings Onderwijs Accountants

Bezoekadres
Kon. Wilhelminaplein 30
1062 KR Amsterdam

Contact:
Charles Rabe
Partner
E: crabe@horlings.nl
T: +31 (0)20 5700 200
W: Horlings-onderwijsaccountants.nl

Aanmelden nieuwsbrief:

Uw gegevens aanpassen?

Wij gaan uiteraard zorgvuldig en transparant met uw gegevens om. Zo kunt u hier op ieder moment de door u opgegeven gegevens inzien, muteren en aanvullen. Dat gaat veilig via uw geverifieerd emailadres.

Horlings onderwijsaccountants

Kon. Wilhelminaplein 30
1062 KR Amsterdam

 

CONTACT?

T: 020 5700 200
E: onderwijs@horlings.nl
horlings-onderwijsaccountants.nl