Nieuws en wetenswaardigheden

rondom financiën in het onderwijs

Huisvesting

Extra overgangsbepaling voor kosten van groot onderhoud

Extra overgangsbepaling voor kosten van groot onderhoud

De Raad voor de Jaarverslaggeving stelt voor om een extra overgangsbepaling op te nemen, die het mogelijk maakt om een overgang van ‘kosten van groot onderhoud via een voorziening’ naar ‘kosten van groot onderhoud in de boekwaarde van het actief’ eveneens prospectief te verwerken.

Het is voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2019, niet langer toegestaan om kosten van groot onderhoud aan materiële vaste activa direct in de winst-en-verliesrekening te verwerken. Wat blijft bestaan is de mogelijkheid voor verwerking van deze kosten in de boekwaarde van het actief of via de onderhoudsvoorziening. De overgang van het direct verwerken van de kosten van groot onderhoud in de winst-en-verliesrekening naar één van de twee andere verwerkingswijzen moet worden behandeld als een stelselwijziging. In RJ 212.805 is een overgangsbepaling opgenomen die het mogelijk maakt om de stelselwijziging van ‘kosten van groot onderhoud direct in de winst-en-verliesrekening’ naar ‘kosten van groot onderhoud in de boekwaarde van het actief’ prospectief te verwerken, in afwijking van hoofdstuk 140 Stelselwijzigingen.

De Raad voor de Jaarverslaggeving stelt voor om naast de overgangsbepaling in RJ 212.805 een additionele overgangsbepaling in RJ 212.807 op te nemen. Deze maakt het mogelijk een overgang van ‘kosten van groot onderhoud via een voorziening’ naar ‘kosten van groot onderhoud in de boekwaarde van het actief’ eveneens prospectief te verwerken. De achtergrond van deze overgangsbepaling is dat diverse rechtspersonen willen overgaan van een voorziening voor groot onderhoud naar het verwerken van de kosten van groot onderhoud in de boekwaarde van het actief. Deze rechtspersonen ervaren dat het complex is om deze stelselwijziging retrospectief te verwerken. De RJ wil het verwerken van de kosten van groot onderhoud in de boekwaarde van het actief faciliteren en stelt daarom deze additionele overgangsbepaling voor. De RJ stelt voor om de wijzigingen van kracht te laten zijn voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2019.

Meldplicht voor energiebesparende maatregelen

Meldplicht voor energiebesparende maatregelen

De overheid wil stimuleren dat scholen meer energie besparen. Daarom is een nieuwe regel ingevoerd: scholen met een elektriciteitsverbruik vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas per jaar, moeten uiterlijk 1 juli 2019 melden welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen. Schoolbesturen moeten hun rapportages indienen bij het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Scholen die meer verbruiken dan de hierboven genoemde grenswaarden, moeten in principe alle maatregelen van de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) nemen. Op deze lijst staan bijvoorbeeld het isoleren van spouwmuren, het aanbrengen van ledverlichting en tijdschakelaars voor het ventilatiesysteem. Scholen mogen de maatregelen inplannen op natuurlijke (vervangings)momenten. Zij moeten dan aangeven wanneer een aanpassing is gepland.

De PO-Raad en VO-raad raden ook scholen die met hun energieverbruik onder de grenswaarde vallen, aan om aan de slag te gaan met de maatregelenlijst. Zij wijzen er op dat alle scholen vanwege het klimaatakkoord energie moeten besparen. De maatregelen verdienen zichzelf binnen een aantal jaren terug.

Alle scholen, ook degene die onder het genoemde energieverbruik zitten, kunnen hulp krijgen bij het nemen van energiemaatregelen. In april start daartoe het programma Scholen Besparen Energie. Aanmelden kan via info@scholenbesparenenergie.nl.

Nieuwe regels voor verslaggeving van onderhoud

Nieuwe regels voor verslaggeving van onderhoud

De nieuwe verslaggevingsregels voor het verwerken van onderhoud gaan in per 1 januari 2019 en niet, zoals voor de zomer aangekondigd, per 1 januari 2018.

Verder loopt er een discussie tussen de accountants die zijn aangesloten bij het accountantsoverleg over de wijze waarop voorzieningen gevormd moeten worden. Mogelijk moet er een voorziening worden gevormd per component, waarbij het niet zo is dat de voorziening aan het eind van de periode op nihil afloopt. Dit zou tot grote tekorten kunnen leiden bij onderwijsinstellingen, omdat de dotatie dan te laag is.

Verantwoording kosten groot onderhoud wijzigt

Verantwoording kosten groot onderhoud wijzigt

Tijdens onze controles merken we dat nog niet iedereen bekend is met een mogelijke belangrijke wijziging in de verslaggevingsregels die ingaat per 1 januari 2018.

Er is een concept richtlijn die de verwerking van de kosten voor groot onderhoud drastisch gaat wijzigen. In beginsel kunnen onderhoudskosten volgens drie uitgangspunten verwerkt worden in de jaarrekening:

  1. a) Via een voorziening voor groot onderhoud;
  2. b) Activeren op de balans(componenten methode); of
  3. c) Direct in de staat van baten en lasten.

Volgens een concept richtlijn (RJ 212.445) gaat dit ingaande 2018 veranderen. Kosten voor groot onderhoud kunnen ingaande 1 januari 2018 alleen nog maar worden verwerkt:

  1. a) Via een voorziening voor groot onderhoud;
  2. b) In de boekwaarde van het actief (componenten methode);

Het is dus niet meer toegestaan met ingang van 2018 kosten voor groot onderhoud direct in de staat van baten en lasten te verantwoorden. Dit kan grote gevolgen hebben voor de jaarrekening en de begroting. De ‘overstap’ van methode c naar methoden a of b kan als volgt worden verwerkt:

– deze mag (in afwijking van RJ hoofdstuk 140 Stelselwijzigingen) prospectief worden toegepast indien methode a wordt gekozen;
– deze dient overeenkomstig hoofdstuk 140 Stelselwijzigingen retrospectief te worden toegepast indien methode b wordt gekozen.

Voorziening voor groot onderhoud

Voorziening voor groot onderhoud

De vorming van de onderhoudsvoorziening is vaak voer voor discussie. In beginsel kunnen onderhoudskosten volgens drie uitgangspunten verwerkt worden in de jaarrekening: via een voorziening voor groot onderhoud, in de boekwaarde van het actief (de componenten methode) of direct in de staat van baten en lasten. Lees meer…

Afhandeling van de gewichtencontrole

Afhandeling van de gewichtencontrole

Naar aanleiding van stroom aan reacties over de gewichtencontrole van 2015, heeft de PO-Raad onlangs overlegd met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW), de Onderwijsinspectie, de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en twee schoolbesturen. Op basis van dat gesprek zijn nieuwe afspraken gemaakt over een zorgvuldige procesgang en duidelijke informatievoorziening rond de bezwaarprocedure. Lees meer…

Kamer erkent zorgen over onderhoud schoolgebouwen

Kamer erkent zorgen over onderhoud schoolgebouwen

Renovatie van schoolgebouwen zou in de wet geregeld moeten worden. En de vastgestelde termijn voor Integrale Huisvestingplannen (IHP) is ontoereikend en de wettelijke basis ontbreekt. Dat blijkt uit het debat over onderwijs huisvesting dat vorige week in de Tweede Kamer werd gehouden. Hiermee erkent de Kamer de eerder uitgesproken zorgen van de PO-Raad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) die zij, in aanloop naar het debat, per brief aan de Kamer hadden gestuurd. Lees meer…

Horlings Onderwijs Accountants

Bezoekadres
Kon. Wilhelminaplein 30
1062 KR Amsterdam

Contact:
Charles Rabe
Partner
E: crabe@horlings.nl
T: +31 (0)20 5700 200
W: Horlings-onderwijsaccountants.nl

Aanmelden nieuwsbrief:

Uw gegevens aanpassen?

Wij gaan uiteraard zorgvuldig en transparant met uw gegevens om. Zo kunt u hier op ieder moment de door u opgegeven gegevens inzien, muteren en aanvullen. Dat gaat veilig via uw geverifieerd emailadres.

Horlings onderwijsaccountants

Kon. Wilhelminaplein 30
1062 KR Amsterdam

 

CONTACT?

T: 020 5700 200
E: onderwijs@horlings.nl
horlings-onderwijsaccountants.nl